حشرات در قرآن
ساعت ٧:٢٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ شهریور ،۱۳٩٤   کلمات کلیدی: حشرات در قران ،قرآن

1موریانه
(دابة الارض)
نام این حشره یک بار در قرآن ٬ و آن هم در سورۀ سبأ ذکر
شده است.
خداوند سبحان می فرماید: ( فَلمََّا قَضَْیَنا عَلیَْهِ اْلمَْوتَ مَا
دَلهَُّمْ عَلىَ مَْوتهِِ إلَِّا دَابةَُّ اْلَْأرضِ تأَْکُلُ مِْنسَأتَهَُ فَلمََّا خََّر
تبَیَنََّتِ اْلجِنُّ أنَْ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ اْلغَْیبَ مَا لبَثُِوا فِی اْلعََذابِ
.{ اْلمُهِینِ )[ 1]{سبأ : 14
2مورچه
(النمل)
نام این حشره سه بار به شکل متوالی ٬ در یک آیه و در
یک سوره ذکر شده است ٬ آن سوره نیز سورۀ نمل می
باشد ٬ که به اسم این حشره نامیده شده است.
خداوند در سوره نمل ٬ آیه 18 چنین می فرماید: (حََّتى إذَِا
أتَوَْا عَلىَ وَاِد الَّنمْلِ قَالتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَهَُّا الَّنمْلُ اْدخُُلوا
مَسَاکَِنکُمْ لا یحَْطِمََّنکُمْ سُلیَْمَانُ وَجُُنوُدُه وَهُمْ لا یشَْعُُرونَ)
.[2]
3زنبور
عسل (النحل)
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری شده است.
فقط یک بار نام زنبور عسل (النحل) در قرآن ذکر شده ٬ و
آن هم در خود سوره نحل می باشد.
در آیۀ 68 سورۀ نحل خداوند می فرماید: (وَأوَْحَى ربکَُّ
إلِىَ الَّنحْلِ أنَِ اتخَِّذِی مِنَ اْلجِباَلِ بُیوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
.[ یعَْرِشُونَ)[ 3
4شپش
(القمل)
یک بار در قرآن ذکر شده است ٬ و آن هم در سورۀ اعراف ٬
در این فرمودۀ خداوند: (فَأرَْسَْلَنا عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ
حشرات نام برده شده در قرآن کریم
Jawad Ahmadi : نویسنده
شنبه 2
اردیبهشت
1391
(45) Jawad Ahmadi
پیوندهای روزانه
فهرست وب های ایرانی
خبرهای روز
کانون طراحی گرافیک پاراکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال لینک روزانه
آرشیو
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
همه آرشیوها
نویسندگان
نظرسنجی
" قرآنکریم دارای چند آیت میباشد؟ "
6666
6543
6231
6453
7000
ثبت
Jawad Ahmadi
آخرین پست ها
آموزش ها و یادآوری های لازم برای
تمرین و تکرار و نگهداری حفظ
قرآن کریم
پایبندی بر حفظ و مرور قرآن و
هشدار در مورد فراموش نمودن
آن
آدابی که حافظان قرآن لازم است
رعایت کنند
خواندن قرآن باصدای بلند
آشنائی با علم قرآئت
اعجاز تشریعی در قرآن
قرآن و کتاب دو اسم برای کلام
لله
انواع خزندگان در قرآن
حشرات نام برده شده در قرآن
کریم
حفظ قرآن کریم
قرآن در باره آسمان و زمین
چرا قرآن به زبان عربی است؟
آیا قرآن با قاعدۀ ممنوع از صرف
مخالفت می کند؟
معجره لایه های اتمسفرکوههاجدایی
قاره هاآهنبادها
و باران
در قرآن
معجزات علمی قرآن
همه پستها
آمار وبلاگ
کل بازدید : 8816
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 5
بازدید این ماه : 103
بازدید ماه قبل : 577
تعداد نویسندگان : 0
تعداد کل پست ها : 45
آخرین بازدید : چهارشنبه 5 آذر
(12:45) 1393
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 3
اردیبهشت 1391
جستجو
RSS
ATOM
تبلیغات
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 2/4
وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا
.{ قَْومًا مُجْرِمِینَ)[ 4] {اعراف: 133
5پروانه
(الفراش)
نام این حشره فقط یک بار در قرآن ٬ در سورۀ قارعه ذکر
شده است.
.{ (یوَْمَ یکَُونُ الَّناسُ کَاْلفََراشِ اْلمَْبُثوثِ)[ 5] {قارعه: 4
6عنکبوت
نام این حشره دو بار در قرآن کریم به شکل متوالی در یک
آیه آمده است.
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری
شده است. (سورۀ عنکبوت).
خداوند در آیه 41 سورۀ عنکبوت می فرماید: (مََثلُ الذَِّینَ
اتخََُّذوا مِنْ دونِ اللهَِّ أوَْلیِاََء کَمََثلِ اْلعَْنکَُبوتِ اتخَََّذتْ بیًَْتا وَإنَِّ
.[ أوَْهَنَ اْلُبُیوتِ لبَیَْتُ اْلعَْنکَُبوتِ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ)[ 6
7مگس
(الذباب)
نام این حشره دو بار به شکل متوالی در یک آیه از قرآن
آمده است.
نام سورۀ که اسم مگس در آن آمده است ٬ سورۀ حج می
باشد.
خدای سبحان در آیۀ 73 سورۀ حج می فرماید: (یاَ أیَهَُّا
الَّناسُ ضُرِبَ مََثلٌ فَاسَْتمِعُوا لهَُ إنَِّ الذَِّینَ تدَْعُونَ مِنْ دونِ
اللهَِّ لنَْ یخَُْلُقوا ذباَباً وَلوَِ اجَْتمَعُوا لهَُ وَإنِْ
یسَُْلْبُهمُ الذّباَبُ شَْیًئا لا یسََْتْنِقُذوُه مِْنهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ
.[ وَاْلمَطُْلوبُ)[ 7
8ملخ
(الجراد)
نام این حشره دو بار در قرآن ٬ و در دو سورۀ اعراف و قمر ٬
ذکر شده است.
خداوند در سورۀ اعراف آیۀ 133 می فرماید: (فَأرَْسَْلَنا
عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ
مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا قَْومًا مُجْرِمِینَ).
و در سوره قمر آیه 7: (خُشَّعًا أبَْصَاُرهُمْ یخَُْرجُونَ مِنَ
.[ اْلَأجَْداثِ کَأنَهَُّمْ جََرادٌ مُْنَتشٌِر)[ 8
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 3/4
محدثه پنجشنبه 7 فروردین 08:06 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:59 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:58 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:56 1393
ب.ظ
چهارشنبه 17 مهر 11:59 1392
ب.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
نام :
ایمیل :
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
خوب
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمی شود
http://wwrtghfhgjgh
خیلی گلی
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
( نظرات( 7
9پشه
(البعوض)
این حشره یک بار در قرآن ٬ در سورۀ بقره ذکر شده است.
(إنَِّ اللهََّ لا یسََْتحْییِ أنَْ یضَْرِبَ مََثًلا مَا بعَُوضَةً فَمَا فَْوقَهَا
فَأمََّا الذَِّینَ آمََُنوا فَیعَْلمَُونَ أنَهَُّ اْلحَقُّ مِنْ ربهِِّمْ وَأمََّا الذَِّینَ
کَفَُروا فَیقَُوُلونَ مَاذَا أرََادَ اللهَُّ بهََِذا مََثًلا یضِلُّ بهِِ کَثیًِرا وَیهَْدِی
.{1موریانه
(دابة الارض)
نام این حشره یک بار در قرآن ٬ و آن هم در سورۀ سبأ ذکر
شده است.
خداوند سبحان می فرماید: ( فَلمََّا قَضَْیَنا عَلیَْهِ اْلمَْوتَ مَا
دَلهَُّمْ عَلىَ مَْوتهِِ إلَِّا دَابةَُّ اْلَْأرضِ تأَْکُلُ مِْنسَأتَهَُ فَلمََّا خََّر
تبَیَنََّتِ اْلجِنُّ أنَْ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ اْلغَْیبَ مَا لبَثُِوا فِی اْلعََذابِ
.{ اْلمُهِینِ )[ 1]{سبأ : 14
2مورچه
(النمل)
نام این حشره سه بار به شکل متوالی ٬ در یک آیه و در
یک سوره ذکر شده است ٬ آن سوره نیز سورۀ نمل می
باشد ٬ که به اسم این حشره نامیده شده است.
خداوند در سوره نمل ٬ آیه 18 چنین می فرماید: (حََّتى إذَِا
أتَوَْا عَلىَ وَاِد الَّنمْلِ قَالتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَهَُّا الَّنمْلُ اْدخُُلوا
مَسَاکَِنکُمْ لا یحَْطِمََّنکُمْ سُلیَْمَانُ وَجُُنوُدُه وَهُمْ لا یشَْعُُرونَ)
.[2]
3زنبور
عسل (النحل)
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری شده است.
فقط یک بار نام زنبور عسل (النحل) در قرآن ذکر شده ٬ و
آن هم در خود سوره نحل می باشد.
در آیۀ 68 سورۀ نحل خداوند می فرماید: (وَأوَْحَى ربکَُّ
إلِىَ الَّنحْلِ أنَِ اتخَِّذِی مِنَ اْلجِباَلِ بُیوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
.[ یعَْرِشُونَ)[ 3
4شپش
(القمل)
یک بار در قرآن ذکر شده است ٬ و آن هم در سورۀ اعراف ٬
در این فرمودۀ خداوند: (فَأرَْسَْلَنا عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ
حشرات نام برده شده در قرآن کریم
Jawad Ahmadi : نویسنده
شنبه 2
اردیبهشت
1391
(45) Jawad Ahmadi
پیوندهای روزانه
فهرست وب های ایرانی
خبرهای روز
کانون طراحی گرافیک پاراکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال لینک روزانه
آرشیو
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
همه آرشیوها
نویسندگان
نظرسنجی
" قرآنکریم دارای چند آیت میباشد؟ "
6666
6543
6231
6453
7000
ثبت
Jawad Ahmadi
آخرین پست ها
آموزش ها و یادآوری های لازم برای
تمرین و تکرار و نگهداری حفظ
قرآن کریم
پایبندی بر حفظ و مرور قرآن و
هشدار در مورد فراموش نمودن
آن
آدابی که حافظان قرآن لازم است
رعایت کنند
خواندن قرآن باصدای بلند
آشنائی با علم قرآئت
اعجاز تشریعی در قرآن
قرآن و کتاب دو اسم برای کلام
لله
انواع خزندگان در قرآن
حشرات نام برده شده در قرآن
کریم
حفظ قرآن کریم
قرآن در باره آسمان و زمین
چرا قرآن به زبان عربی است؟
آیا قرآن با قاعدۀ ممنوع از صرف
مخالفت می کند؟
معجره لایه های اتمسفرکوههاجدایی
قاره هاآهنبادها
و باران
در قرآن
معجزات علمی قرآن
همه پستها
آمار وبلاگ
کل بازدید : 8816
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 5
بازدید این ماه : 103
بازدید ماه قبل : 577
تعداد نویسندگان : 0
تعداد کل پست ها : 45
آخرین بازدید : چهارشنبه 5 آذر
(12:45) 1393
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 3
اردیبهشت 1391
جستجو
RSS
ATOM
تبلیغات
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 2/4
وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا
.{ قَْومًا مُجْرِمِینَ)[ 4] {اعراف: 133
5پروانه
(الفراش)
نام این حشره فقط یک بار در قرآن ٬ در سورۀ قارعه ذکر
شده است.
.{ (یوَْمَ یکَُونُ الَّناسُ کَاْلفََراشِ اْلمَْبُثوثِ)[ 5] {قارعه: 4
6عنکبوت
نام این حشره دو بار در قرآن کریم به شکل متوالی در یک
آیه آمده است.
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری
شده است. (سورۀ عنکبوت).
خداوند در آیه 41 سورۀ عنکبوت می فرماید: (مََثلُ الذَِّینَ
اتخََُّذوا مِنْ دونِ اللهَِّ أوَْلیِاََء کَمََثلِ اْلعَْنکَُبوتِ اتخَََّذتْ بیًَْتا وَإنَِّ
.[ أوَْهَنَ اْلُبُیوتِ لبَیَْتُ اْلعَْنکَُبوتِ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ)[ 6
7مگس
(الذباب)
نام این حشره دو بار به شکل متوالی در یک آیه از قرآن
آمده است.
نام سورۀ که اسم مگس در آن آمده است ٬ سورۀ حج می
باشد.
خدای سبحان در آیۀ 73 سورۀ حج می فرماید: (یاَ أیَهَُّا
الَّناسُ ضُرِبَ مََثلٌ فَاسَْتمِعُوا لهَُ إنَِّ الذَِّینَ تدَْعُونَ مِنْ دونِ
اللهَِّ لنَْ یخَُْلُقوا ذباَباً وَلوَِ اجَْتمَعُوا لهَُ وَإنِْ
یسَُْلْبُهمُ الذّباَبُ شَْیًئا لا یسََْتْنِقُذوُه مِْنهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ
.[ وَاْلمَطُْلوبُ)[ 7
8ملخ
(الجراد)
نام این حشره دو بار در قرآن ٬ و در دو سورۀ اعراف و قمر ٬
ذکر شده است.
خداوند در سورۀ اعراف آیۀ 133 می فرماید: (فَأرَْسَْلَنا
عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ
مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا قَْومًا مُجْرِمِینَ).
و در سوره قمر آیه 7: (خُشَّعًا أبَْصَاُرهُمْ یخَُْرجُونَ مِنَ
.[ اْلَأجَْداثِ کَأنَهَُّمْ جََرادٌ مُْنَتشٌِر)[ 8
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 3/4
محدثه پنجشنبه 7 فروردین 08:06 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:59 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:58 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:56 1393
ب.ظ
چهارشنبه 17 مهر 11:59 1392
ب.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
نام :
ایمیل :
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
خوب
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمی شود
http://wwrtghfhgjgh
خیلی گلی
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
( نظرات( 7
9پشه
(البعوض)
این حشره یک بار در قرآن ٬ در سورۀ بقره ذکر شده است.
(إنَِّ اللهََّ لا یسََْتحْییِ أنَْ یضَْرِبَ مََثًلا مَا بعَُوضَةً فَمَا فَْوقَهَا
فَأمََّا الذَِّینَ آمََُنوا فَیعَْلمَُونَ أنَهَُّ اْلحَقُّ مِنْ ربهِِّمْ وَأمََّا الذَِّینَ
کَفَُروا فَیقَُوُلونَ مَاذَا أرََادَ اللهَُّ بهََِذا مََثًلا یضِلُّ بهِِ کَثیًِرا وَیهَْدِی
.{


 
روز شمار قیام کربلا
ساعت ٥:٤۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩٤   کلمات کلیدی: روزشمار قیام کربلا ،عاشورا ،آمار نهضت کربلا نقش آمار در ارا ،محرم

روز شمار قیام کربلا

در این قسمت،حوادثى را که در ارتباط با نهضت عاشورا در شام،مدینه،کوفه،مکه،کربلا و...به ترتیب زمانى اتفاق افتاده است،مى‏آوریم:

15 رجب 60 هجرى:مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جاى پدر.

28 رجب 60:رسیدن نامه یزید به والى مدینه مبنى بر بیعت گرفتن از حسین‏«ع‏»ودیگران.

29 رجب 60:فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى‏بیعت،دیدار امام حسین‏«ع‏»از قبر پیامبر و خدا حافظى،سپس هجرت از مدینه،همراه بااهل بیت و جمعى از بنى هاشم.

3 شعبان 60:فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى بیعت،دیدار امام حسین‏«ع‏»از قبر پیامبر و خداحافظى،سپس هجرت از مدینه،همراه با اهل بیت‏و جمعى از بنى هاشم.

ورود امام حسین‏«ع‏»به مکه و ملاقاتهاى وى با مردم.

10 رمضان 60:رسیدن نامه‏اى از کوفیان به دست امام،توسط دو نفر از شیعیان کوفه.

15 رمضان 60:رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام،سپس فرستادن مسلم بن‏عقیل به کوفه براى بررسى اوضاع.

5 شوال 60:ورود مسلم بن عقیل به کوفه،استقبال مردم از وى و شروع آنان به بیعت.

11 ذى قعده 60:نامه نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین و فراخوانى به‏آمدن به کوفه.

8 ذى حجه 60:خروج مسلم بن عقیل در کوفه با چهار هزار نفر،سپس پراکندگى‏آنان از دور مسلم و تنها ماندن او و مخفى شدن در خانه طوعه.تبدیل کردن امام حسین‏«ع‏»

حج را به عمره در مکه،ایراد خطبه براى مردم و خروج از مکه همراه با 82 نفر از افرادخانواده و یاران به طرف کوفه.دستگیرى هانى،سپس شهادت او.

9 ذى حجه 60:درگیرى مسلم با کوفیان،سپس دستگیرى او و شهادتش بر بام‏دار الاماره کوفه،دیدار امام حسین با فرزدق در بیرون مکه.

ذى حجه 60:بر خورد امام حسین‏«ع‏»با حر و سپاه او در منزل‏«شراف‏».

ذى حجه 60:دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر در منزل‏«عذیب الهجانات‏».

2 محرم 61:ورود امام حسین‏«ع‏»به سرزمین کربلا و فرود آمدن در آنجا.

3 محرم 61:ورود عمر سعد به کربلا،همراه چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آغازگفتگوى وى با امام براى وادار کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن.

5 محرم 61:ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا.

7 محرم 61:رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت‏سپاه امام از آب،ماموریت پانصدسوار دشمن بر شریعه فرات به فرماندهى عمرو بن حجاج.

9 محرم 61:ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا،همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد،مبنى بر جنگیدن با حسین‏«ع‏»و کشتن او،و آوردن امان نامه براى حضرت عباس‏«ع‏»و حمله‏مقدماتى سپاه عمر سعد به اردوگاه امام و مهلت‏خواهى امام براى نماز و نیایش در شب عاشورا.

10 محرم 61:درگیرى یاران امام با سپاه کوفه،شهادت امام و اصحاب،غارت‏خیمه‏ها،فرستادن سر مطهر امام به کوفه،توسط خولى.

11 محرم 61:حرکت‏سپاه عمر سعد و نیز اسراى اهل بیت از کربلا به کوفه،پس ازآنکه عمر سعد بر کشته‏هاى سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن کرد و اهل بیت را برشترها سوار کرده به کوفه برد.

1 صفر 61:ورود اسراى اهل بیت‏«ع‏»از کربلا به دمشق.

20 صفر:بازگشت اهل بیت‏«ع‏»از سفر شام به مدینه.

 


 
تجمع فرهنگیان شاهرود به روایت تصویر
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: تجمع فرهنگیان شاهرود ،فرهنگیان شاهرود ،آموزش وپرورش

امروز یکشنبه 1393/12/10 فرهنگیان شاهرود برای دومین بار دست به تجمع اعتراض آمیزی در مقابل اداره آموزش وپرورش زدند


 
بوی سیب
ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: بوی سیب ،عاشورا ،حماسه حسینی ،بیان احساسات

بوى سیب

در چاووش خوانیهاى زائران کربلا مى‏گفتند:«ز تربت‏شهدا بوى سیب مى‏آید».نیزمعروف است کسانى که صبح زود به زیارت کربلا بروند،بوى سیب بهشتى استشمام‏مى‏کنند.این سخن ریشه حدیثى دارد.در بحار الانوار چنین آمده است:

روزى امام حسن و امام حسین‏«ع‏»به حضور پیامبر رسیدند،در حالى که جبرئیل هم‏نزد رسول خدا بود.این دو عزیز،جبرئیل را به‏«دحیه کلبى‏» (3) تشبیه کرده و دور اومى‏چرخیدند. جبرئیل هم چیزى در دست داشت و اشاره مى‏کرد.دیدند که در دست‏جبرئیل یک سیب،یک گلابى و یک انار است.آنها را به‏«حسنین‏»داد.آن دو خوشحال‏شدند و با شتاب نزد پیامبر دویدند.پیامبر آنها را گرفت و بویید و فرمود:ببرید نزد پدر ومادرتان.آن دو نیز چنان کردند. میوه‏ها را نخوردند تا آنکه پیامبر«ص‏»هم نزد آنان رفت وهمگى از آنها خوردند،ولى هر چه مى‏خوردند،میوه‏ها باز باقى بود.تا آنکه پیامبر از دنیارفت.امام حسین‏«ع‏»نقل مى‏کند که در ایام حیات مادرمان فاطمه‏«ع‏»تغییرى در میوه‏هاپیش نیامد،تا آنکه فاطمه از دنیا رفت،انار ناپدید شد و سیب و گلابى مانده بود.با شهادت‏على‏«ع‏»گلابى هم ناپدید شد و سیب به همان حالت باقى ماند.امام حسن‏«ع‏»مسموم وشهید شد و سیب همچنان باقى بود تا روزى که(در کربلا)آب را به روى ما بستند.من‏هر گاه تشنه مى‏شدم آن را مى‏بوییدم،سوز عطش من تسکین مى‏یافت.چون تشنگى‏ام‏شدت یافت،بر آن دندان زدم و دیگر یقین به مرگ پیدا کرده بودم.

امام سجاد«ع‏»مى‏فرماید:این سخن را پدرم یک ساعت قبل از شهادتش فرمود.چون‏شهید شد، بوى سیب در قتلگاه به مشام مى‏رسید.دنبال آن گشتیم و اثرى از سیب نبود،ولى بوى آن پس از حسین‏«ع‏»باقى بود.قبر حسین را زیارت کردم و دیدم بوى آن سیب‏از قبر او به مشام مى‏رسد.پس هر یک از شیعیان ما که زیارت مى‏کنند،اگر بخواهند آن رابشنوند،هنگام سحر در پى زیارت بروند،که اگر مخلص باشند،بوى آن سیب را استشمام‏مى‏کنند.(4)

-اعیان الشیعه،ج 1 ص 601


 
تجمع فرهنگیان شاهرود
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: تجمع فرهنگیان شاهرود ،شهرستان شاهرود


 
تجمع فرهنگیان شاهرود
ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱ بهمن ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: جمع فرهنگیان شاهرود ،شهرستان شاهرود

باسلام ودرود

دیروز سه شنبه مورخه93/10/30 تجمع عده ای ازهمکاران فرهنگی درمقابل اداره شهرستان شاهرود برگزارشد در این تجمع عده ای از همکارن به بیان مشکلات ازجمله :

1-کم بودن حقوق

2-حمایت نکردن اداره از آنان درمقابل توهین دانش آموزان

3-نداشتن صنف و...

4 -نداشتن بانک و...  نداشتن نماینده  نداشتن منشور اخلاقی و...اشاره نمودندخوشمزه


 
معاد در قرآن
ساعت ٩:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۸ دی ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: معاددر قران ،معاد ،بازگشت

عزیزاله بهمن 

کلاس׃1/8

معاد در قرآن

 

مقدمه:

زندگی معجون عجیبی است از غم و شادی ، رنج و راحتی ، یأس و امید و صدها مفهوم متضاد دیگر و انسان موجودی است دو بعدی ، محکوم قوانین دو عالم ماده و معنی ، دنیا با زرق و برق های فریبنده اش آدمی را به خود مشغول می سازد. اکثر آدمیان مجذوب لذت های زودگذر دنیا می شوند و در دام غفلت و فراموشی گرفتار می آیند. چنان سرگرم توقفگاه چند روزی می شوند که سرای ابدی و جاودانه ی خویش را از یاد می برند. و چون شهوات پست دنیوی ، با هدف حکیمانه ی خلقت سازگار نیست. لذت جویان ، هوا پرست ، هرگز به کام دل خویش نمی رسند چرا که هماره یاد سهمگین حقیقت تلخی (برای آنان) بنام مرگ ، عیش و آسایش خیالی آن ها را بر هم می زند و اضطراب و دلهره ی عمیقی بر زندگیشان مستولی می سازد. مرگ ، تنها حقیقت عینی است که بشر ظلوم و جهول با تمام استعدادی که در توجیهه و تفسیر و تکذیب حقیقت ها بر طبق امیال نفسانی خود دارد هرگز نتوانسته است آن را تکذیب نماید. سایه ی مرگ ، بر زندگی سنگینی می کند و هر آن ممکن است بر تمامی آن چیره گردد. این حقیقت انکار ناپذیر بانگ بیدار باشی است برای بشر ، تا در خواب غفلت فرو نرود و بیشتر به « مرگ » و عالم پس از آن بیندیشد و معمای بزرگ زندگی خویش را پاسخ دهد که به راستی آیا مرگ ، حفره ای است به سوی عدم یا دروازه ای ایست رو به حیات ابدی؟ خلجان این پرسش در فکر و جان آدمی دردگز است و آرامش و آسایش واقعی او درگرو یافتن پاسخ متقن به آن است. اینجاست که در راه یافتن پاسخ ، به این نتیجه می رسد که تا مبدأ خویش را باز نیابد به شناخت معاد ، باز نخواهد یافت .

آدمی بالوجدان در می یابد که این عقل ضعیف ، راهی به شناخت عالم ماورای مادّه ندارد و برای شناخت دقیق عالم پس از مرگ باید گوش جان به سروش دلنشین آیات الهی سپارد . پس باید خود را در معرض تابش نور وحی قرار دهیم تا با نور معرفت ، ظلمات وجودمان روشن شود و اضطراب و یأس و سردرگمی زندگیمان ، تبدیل به امید ، ایمان و عشق به حیات ابدی گردد تا بتوانیم خود را برای زندگی جاودانه بسازیم.

« معاد شناسی در قرآن » موضوع کلّی و گسترده ایست که تحقیق آن ، به شایستگی ها و صلاحیت های علمی و تقوایی نیازمند است که بنده به تمام معنی کلمه فاقد آن هستم . لیکن به خاطر علاقه شدید و نیاز مبرمی که در این زمینه داشتم ، این موضوع را انتخاب نمودم . لذا برای جلوگیری از اطاله ی بحث ، اکنون به خاطر تنگی وقت به بررسی کلّی دیدگاه قرآن درباره معاد ، اکتفا می کنیم و تفصیل آن را به وقت دیگر وا می گذاریم .

در قرآن مجید هیچ مسئله ای بعد از توحید به اهمیت مسئله ی معاد نیست . ابتدا کلمه «معاد» را از نظر لغت معنی می کنیم ؛ عده ای گفته اند : معاد مصدر است و به معنای بازگشتن . برخی گفته اند : معاد در اصل ، مَعوَد بوده است ، یعنی محل عود و بازگشتن و آن همان صحنه ی قیامت و محشر است و اگر هم به معنی مصدر بگیریم می تواند به معنای بازگشتن و عودت روح انسان به بدنش باشد . بعضی گفته اند معاد یعنی بازگشت انسان به جای اصلی خود ، جای اصلی او خداست که همه به سوی او باز می گردند .

حدود 1200 آیه درباره ی معاد در مجموع قرآن مجید که قریب یک سوم آیات قرآن را تشکیل می دهد ، آمده است. تقریباً در تمام صفحات قرآن ، بدون استثناء ذکری از معاد به میان آمده ، قرآن جواب های متین و مستحکمی است به سئوالات ظاهر و مقدَّر بشر در طول تاریخ ، به راستی چه جوابی کوبنده تر از این آیه ی شریفه می توان تصور کرد در جواب پاسخ این سئوال که آینده به کجا می رویم؟

شاید بتوان با قدری تسامح ، آیات قرآن را در مورد معاد به سه دسته تقسیم کرد:

آیاتی که وقوع معاد و زندگی پس از مرگ به اثبات می رسد. (نمونه هایی ذکر شد.) - 1

آیاتی که پاسخ شبهات منکرین را در بر دارد. -2

آیاتی که پیرامون عقبات پس از مرگ و ویژگی های بهشت و جهنم و اهل آن است. 3

پس از ذکر اجمالی آیات دسته دوم به آیات دسته سوم می پردازیم که از عالم پس از مرگ را برای ما سخن می گویند :

حَتّی اذا جائِ احدهم الموتُ قال ربّ ارجعونِ لعلّی اعملُ صالحاً فیما ترکتُ کلاّ انّها کلمةٌ هُوَ قائلُها وَ مِن ورائِهم برزخٌ الی یومِ یُبعَثونَ ( مؤمنون / 99 )

از این آیه فهمیده می شود که با فرا رسیدن مرگ پرده از روی چشمان انسان برداشته می شود و تمام وعده های الهی را به عینه مشاهده می کند آن گاه است که از خواب غفلت بیدار می شود و آرزوی برگشت به دنیا می کند تا جبران مافات نماید اما پذیرفته نمی شود. و نیز به وجود عالم برزخ تصریح شده است.

حجت الاسلام محرمعلی چراغی نیا

عزیزاله بهمن  a

کلاس׃1/8

معاد در قرآن

 

مقدمه:

زندگی معجون عجیبی است از غم و شادی ، رنج و راحتی ، یأس و امید و صدها مفهوم متضاد دیگر و انسان موجودی است دو بعدی ، محکوم قوانین دو عالم ماده و معنی ، دنیا با زرق و برق های فریبنده اش آدمی را به خود مشغول می سازد. اکثر آدمیان مجذوب لذت های زودگذر دنیا می شوند و در دام غفلت و فراموشی گرفتار می آیند. چنان سرگرم توقفگاه چند روزی می شوند که سرای ابدی و جاودانه ی خویش را از یاد می برند. و چون شهوات پست دنیوی ، با هدف حکیمانه ی خلقت سازگار نیست. لذت جویان ، هوا پرست ، هرگز به کام دل خویش نمی رسند چرا که هماره یاد سهمگین حقیقت تلخی (برای آنان) بنام مرگ ، عیش و آسایش خیالی آن ها را بر هم می زند و اضطراب و دلهره ی عمیقی بر زندگیشان مستولی می سازد. مرگ ، تنها حقیقت عینی است که بشر ظلوم و جهول با تمام استعدادی که در توجیهه و تفسیر و تکذیب حقیقت ها بر طبق امیال نفسانی خود دارد هرگز نتوانسته است آن را تکذیب نماید. سایه ی مرگ ، بر زندگی سنگینی می کند و هر آن ممکن است بر تمامی آن چیره گردد. این حقیقت انکار ناپذیر بانگ بیدار باشی است برای بشر ، تا در خواب غفلت فرو نرود و بیشتر به « مرگ » و عالم پس از آن بیندیشد و معمای بزرگ زندگی خویش را پاسخ دهد که به راستی آیا مرگ ، حفره ای است به سوی عدم یا دروازه ای ایست رو به حیات ابدی؟ خلجان این پرسش در فکر و جان آدمی دردگز است و آرامش و آسایش واقعی او درگرو یافتن پاسخ متقن به آن است. اینجاست که در راه یافتن پاسخ ، به این نتیجه می رسد که تا مبدأ خویش را باز نیابد به شناخت معاد ، باز نخواهد یافت .

آدمی بالوجدان در می یابد که این عقل ضعیف ، راهی به شناخت عالم ماورای مادّه ندارد و برای شناخت دقیق عالم پس از مرگ باید گوش جان به سروش دلنشین آیات الهی سپارد . پس باید خود را در معرض تابش نور وحی قرار دهیم تا با نور معرفت ، ظلمات وجودمان روشن شود و اضطراب و یأس و سردرگمی زندگیمان ، تبدیل به امید ، ایمان و عشق به حیات ابدی گردد تا بتوانیم خود را برای زندگی جاودانه بسازیم.

« معاد شناسی در قرآن » موضوع کلّی و گسترده ایست که تحقیق آن ، به شایستگی ها و صلاحیت های علمی و تقوایی نیازمند است که بنده به تمام معنی کلمه فاقد آن هستم . لیکن به خاطر علاقه شدید و نیاز مبرمی که در این زمینه داشتم ، این موضوع را انتخاب نمودم . لذا برای جلوگیری از اطاله ی بحث ، اکنون به خاطر تنگی وقت به بررسی کلّی دیدگاه قرآن درباره معاد ، اکتفا می کنیم و تفصیل آن را به وقت دیگر وا می گذاریم .

در قرآن مجید هیچ مسئله ای بعد از توحید به اهمیت مسئله ی معاد نیست . ابتدا کلمه «معاد» را از نظر لغت معنی می کنیم ؛ عده ای گفته اند : معاد مصدر است و به معنای بازگشتن . برخی گفته اند : معاد در اصل ، مَعوَد بوده است ، یعنی محل عود و بازگشتن و آن همان صحنه ی قیامت و محشر است و اگر هم به معنی مصدر بگیریم می تواند به معنای بازگشتن و عودت روح انسان به بدنش باشد . بعضی گفته اند معاد یعنی بازگشت انسان به جای اصلی خود ، جای اصلی او خداست که همه به سوی او باز می گردند .

حدود 1200 آیه درباره ی معاد در مجموع قرآن مجید که قریب یک سوم آیات قرآن را تشکیل می دهد ، آمده است. تقریباً در تمام صفحات قرآن ، بدون استثناء ذکری از معاد به میان آمده ، قرآن جواب های متین و مستحکمی است به سئوالات ظاهر و مقدَّر بشر در طول تاریخ ، به راستی چه جوابی کوبنده تر از این آیه ی شریفه می توان تصور کرد در جواب پاسخ این سئوال که آینده به کجا می رویم؟

شاید بتوان با قدری تسامح ، آیات قرآن را در مورد معاد به سه دسته تقسیم کرد:

آیاتی که وقوع معاد و زندگی پس از مرگ به اثبات می رسد. (نمونه هایی ذکر شد.) - 1

آیاتی که پاسخ شبهات منکرین را در بر دارد. -2

آیاتی که پیرامون عقبات پس از مرگ و ویژگی های بهشت و جهنم و اهل آن است. 3

پس از ذکر اجمالی آیات دسته دوم به آیات دسته سوم می پردازیم که از عالم پس از مرگ را برای ما سخن می گویند :

حَتّی اذا جائِ احدهم الموتُ قال ربّ ارجعونِ لعلّی اعملُ صالحاً فیما ترکتُ کلاّ انّها کلمةٌ هُوَ قائلُها وَ مِن ورائِهم برزخٌ الی یومِ یُبعَثونَ ( مؤمنون / 99 )

از این آیه فهمیده می شود که با فرا رسیدن مرگ پرده از روی چشمان انسان برداشته می شود و تمام وعده های الهی را به عینه مشاهده می کند آن گاه است که از خواب غفلت بیدار می شود و آرزوی برگشت به دنیا می کند تا جبران مافات نماید اما پذیرفته نمی شود. و نیز به وجود عالم برزخ تصریح شده است.

حجت الاسلام محرمعلی چراغی نیا

 

 


 
عربی پایه هفتم
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ آذر ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: عربی هفتم

ررررر

                                                         به نام خدا

 نمونه سوال  ارزشیابی درس عربی پایه هفتم  دوره اول متوسطه از درس های 1 تا پایان درس 4

                                                                                                                              تعداد سوال 13 سوال    

1 – گزینه درست را انتخاب نمایید .

الف – بمعنی المحفَظَة :    حقیبَة                     فُندُق

     ب- عمودُ الّدین   :   الصَّبر                      الصَّلاة

    ج – زَمانُ طَویلُ   :   اَلیَوم                       السَنَة 

2 – با توجه به معنی و با استفاده از کلمات داده شده جای خالی را کامل نمایید .

           (  اَلمَرأتانِ  - فَریضَةُ – بِلا )

الف- تِلکَ الشَّجَرَةَ     .......  ثَمَر.  این درخت بدون میوه است .

ب – هاتان ............. مَسرورَتانِ.   این دو خانم ، شادند .

ج – طَلَبُ العِلمِ ،.............. . طلب علم ، واجب است .

3 – متضاد کلمات زیر را از میان کلمات داده شده بیابید .    ( یَوم  - قَریب  - کَثیر – خَیر )

بعید  (              )  لَیل (            )  قَلیل  (                 )  شر (                    )     

4  – کدام ترجمه صحیح است؟

الف – هذانِ الصَّفانِ ، کبیرانِ .               1 – این کلاس ها ، بزرگند .               2 – این کلاس ، بزرگ است .

  ب – هذا ، جبلٌ مرتفعٌ.                 1 – این کوه، بلند است .                2 – این ،کوه بلندی است .

5 – جمع های مکسر را از میان کلمات داده شده بیابید .

    مفاتیح  -  صابرون  - شاکرات  - اَموات  -  مجهولتان  - کُنُوز

6 – با توجه به معنی داده شده از کلمات داده شده جمله بسازید .

الف - مُوَفَّقون/ العلماء / اولئک  - آن دانشمندان ،موفقند                  ب -  هولاء / عاقلاتٌ / طالبات ٌ    - اینان ،دانش آموزانی خردمندند .

7 – در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید .

الف – عباس و هاشم ...........  ( مسروران  - مسرورون  )

ب-  عداوة العاقل ،خیر من .......... الجاهل .    ( صداقة  - مجهول )

ج- العلم ................ من العبادة .   ( امان  - خیر  )

8 – با توجه به تصویر به سوال جواب کامل دهید .                                                                                                        

  هل هنا مدینة ؟                                                                                         

 

9 – نام هر تصویر را زیر آن بنویسید .      لاعِبَ – وَردَة – ولد -  بنتان – صف

                    

    .................                       ..................        .........................         ...................           ...........................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – با توجه به تصویر جمله صحیح را انتخاب کنید .

   الف-  اولئک مجاهدات                                     ب – اولئک مجاهدون

                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – با توجه به ترجمه های داده شده ، ترجمه هر لغت را در کنار آن بنویسید .

        ( فروشنده  - انگور – باغ -  هفتاد – سخن – کلید )

   کلام  (               ) بستان (                ) بائع (                    )  سبعین  (                  ) عنب (                    ) مفتاح (                  )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – کدام اسم  اشاره برای مذکر و مونث یکسان بکار می رود ؟   

     هذا                   اولئک                 هذه                        تلک

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – ترجمه کنید و موارد خواسته شده را بنویسید .

  الف – نعمتان  مجهولتان ، الصحة و الامان .  ( دو اسم  مثنی )...................

  ترجمه : ............................................................................

ب – ثمرة هذه الشجرة ، لذیذة . ( یک اسم مونث) .................

ترجمه  : ....................................................................

ج – الکتب ، بساتین العلماء  .  مکسّر جمع یک  )0 ) ...................

 ترجمه :..............................................................                         


 
← صفحه بعد