پیام آسمان2/1
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۸ دی ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: پیام آسمانی دوم

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان:  /10/1391

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   40 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:8

نام اموزشگاه :                                                       نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس :پیام آسمان                          نوبت   اول                تعداد صفحه:                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

 

1

 

 

 


1

 

5/1

 

 

 


1

 


1

1

 

1

 

 

5/0

 

1-کامل کنید :

 

   الف:    .......بهترین جایگاه دعا است.                    ب:درماه رمضان ... .  برمسلمانان......  است . 

 

ج:........شعار مسلمانان است که هرروز ازمساجد پخش می شود.

 

 

2-چهار مورد از مبطلات روزه را نامببرید :

                                                                                                                                                                        

 

 

 

3-مرگ برای چه کسانی وحشتناک ونا خوشایند است :

 

 

 

 

 

4-لباس نماز گزار چه شرایطی دارد:(4مورد)

 

 

 

     

 

5-قرن حاضر (اروپا ) با عصر جاهلیت مقایسه کنید (2مورد)

 

 

6-دوتا از سر مایه های گرانبهای انسان را نامببرید :

 

 

7-هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیز چیست (سخن امام علی(ع)را بنویسید):

 

 

 

8- این سخن از کیست؟ ساعاتی تفکر در نشانهای خداوند از ساعات طولانی عبادت کردن بهتر است:

پیامبر (ص)                امام علی (ع)          امام صادق (ع)           امام رضا (ع)   

 

 

جمع بارم

8

 


 
مفاهیم قرآن3
ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن3راهنمایی

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان:  /10/1391

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   30 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:7

نام اموزشگاه :                                                       نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:سوم

شماره صندلی :                           درس :مفاهیم قرآن                           نوبت                   تعداد صفحه:                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

 

1

 


0/5

 

 


1/5

 

 

 


1/5

 

 


0/5

 


1

 


0/75

1/25

1

1

 

 

1-  لغات زیر را ترجمه کنید

معروف : .................... .               سوف : ....................... .               اخلق : ...................... تشهدون: .................... .

 

2- باتوجه به معنی کلمه کدام گزینه نادرست است.

 

                                                          O     الف) میت: مرده O            طین: روز O                  قدیر : توانا O                صدور : سینه ها

 

                                                                    O ب) اجر : پاداش O              عظیم : بزرگ O            خبیر : بینا O                 طیر : پرنده

 

3- ترکیب های زیر را ترجمه کنید .

ولا اناعابد: ........................................................ .

 

عفا الله عنک : ............................................................. .

 

4- صحیح یا غلط بودن ترجمه ترکیب های زیررا مشخص کنید.

 

الف ) و جیهافی الدنیا.                         و آمرزشی دردنیا                       ص O               غ O

 

ب) ان الدین عندالله الاسلام .                      قطعا دین نزدخدا اسلام  است .          ص O                غ O

 

ج)ان الله  یبشرک                        همانا خدا وند توشاد است.                        ص O               غ O

 

5- ترجمه ی عبارت قرآنی راباتوجه به(من درجمله سولی ؟ یا منفی-)بنویسید

 

 وما لکم من ناصرین :

 

- ترکیب های زیر را کامل کنید.(یعملون.ببینه .ربی )           الف:    قد جتکم             من ربکم .

 

     

تقتلون رجلا ان یقول        الله.          ب:

 

7- ترجمه کنید؟

وما کان من المشرکین :

 

ان الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم     ............................................................. .

 

فاغفر لنا ذنوبنا

 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا................................................ .

 

 

جمع بارم

10

 

 

 

 

 


 
 
ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عربی دوم ،نوبت 1

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   60 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                      

شماره :                           درس : عربی                           نوبت

1 -معنی لغات را  بنویسید . ۲ نمره 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَریق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  کلاغ (                 )   

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/3 نمره 

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ . 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .  

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً        

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

 مفرد مذکر غا یب  ()مفرد مونث مخاطب

مفرد مونث غایب  ()مفرد مذکر مخاطب () 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره  

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )  

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره 

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ . 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره  

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ ) ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)  

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره 

 

رَجَعَ                              اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ (‌                )                                                              

 ۸- برای هر ضمیر فعل ماضی مناسب بنویسید.  ۱ نمره الف) اَنتَ ........      (  کَتَبَ  ) ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )  

 

۹- در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . 2 نمره

 

الف) .....   کتَبنَ الدَرسَ . ب ) ......   جَلَستُما

 ج )......   نَدِمتُم .  

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. 1 نمره

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ ) ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ ) 

 11- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

 من خارج شدم.                                (                                         )

12- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره  

 

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا ) الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟  

13- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۵/۰ نمره

 

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

 

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

 14- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.25 /نمره   اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   60 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                      

شماره :                           درس : عربی                           نوبت

1 -معنی لغات را  بنویسید . ۲ نمره 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَریق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  کلاغ (                 )   

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/3 نمره 

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ . 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .  

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً        

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

 مفرد مذکر غا یب  ()مفرد مونث مخاطب

مفرد مونث غایب  ()مفرد مذکر مخاطب () 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره  

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )  

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره 

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ . 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره  

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ ) ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)  

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره 

 

رَجَعَ                              اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ (‌                )                                                              

 ۸- برای هر ضمیر فعل ماضی مناسب بنویسید.  ۱ نمره الف) اَنتَ ........      (  کَتَبَ  ) ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )  

 

۹- در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . 2 نمره

 

الف) .....   کتَبنَ الدَرسَ . ب ) ......   جَلَستُما

 ج )......   نَدِمتُم .  

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. 1 نمره

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ ) ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ ) 

 11- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

 من خارج شدم.                                (                                         )

12- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره  

 

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا ) الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟  

13- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۵/۰ نمره

 

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

 

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

 14- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.25 /نمره   اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)