1. بررسى میزان تاثیر آواى قرآن کریم
ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آوای قران ،قرآن

1. بررسى میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصى و درمانى.

در چکیده تحقیق فوق که در دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، سال 1376 صورت گرفت، آمده است: «اضطراب پدیده شایع عصر ماست; اما پیشینه‏اى به طول تمامى تاریخ دارد، و از این رو، همواره مورد توجه بوده است. با این وصف، اضطراب کم، براى حیات و زندگى روزمره لازم است، ولى قطعا اضطراب زیاد، آثار و زیان‏هاى جدى بر جسم و روان و روابط اجتماعى مى‏گذارد، و در نتیجه، کنترل و مهار آن همیشه توصیه شده است.

شاید به این علت در سال‏هاى اخیر، پژوهشگران تاکید و توجه زیادى بر روش‏هاى غیر دارویى کاهش اضطراب دارند، و در این راستا، در تحقیقات فراوان، تاثیر انواع موسیقى بر کاهش اضطراب، ارزیابى شده است. یکى از اقسام موسیقى، موسیقى ناشى از تلاوت آیات قرآن کریم است. این موسیقى عرفانى و دلپذیر، یکى از باشکوه‏ترین ابعاد اعجاز بیانى قرآن مجید است.»

قطعا اضطراب زیاد، آثار و زیان‏هاى جدى بر جسم و روان و روابط اجتماعى مى‏گذارد، و در نتیجه، کنترل و مهار آن همیشه توصیه شده است.

هدف تحقیق، بررسى تاثیر آواى قرآن بر وضعیت استرس بیماران، قبل و بعد از اقدامات درمانى است. فرضیه تحقیق

 عبارت است از: آواى قرآن بر کاهش شدت اضطراب قبل و بعد از انجام اقدامات تشخیصى و درمانى، مؤثر است. این طرح تحقیقاتى، یک مطالعه نیمه‏تجربى به شمار مى‏رود که جامعه آمارى آن را، کلیه بیماران بخش‏هاى داخلى و جراحى بیمارستان امام حسین (ع) و امام خمینى (ره) اصفهان تشکیل مى‏داد. این بیماران قرار بود تحت‏یک نوع پروسیجر تهاجمى قرار گیرند. حجم نمونه در این مطالعه 80 نفر بوده‏اند که به طور تصادفى در دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند. در این تحقیق، براى کاهش اضطراب گروه آزمون، از 20 دقیقه آواى قرآن کریم با صداى اساتید بزرگ مصرى و ایرانى که از بین آیات و سوره‏هاى مختلف انتخاب شده بود، استفاده گردید، و از طریق هدفون به استماع واحدهاى بیمارستانى رسانده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‏افزار EPL6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و نتایج زیر به دست آمد:

در مرحله اول، کاهش اضطراب در دو گروه شاهد و آزمون محسوس نبود; در حالى که در گروه آزمون در مراحل دوم و سوم - قبل و بعد از انجام پروسیجر میزان اضطراب کاهش یافته بود; اما این کاهش در گروه شاهد مشاهده نشد. و نیز، در بررسى علائم حیاتى در گروه آزمون، میزان فشار خون سیستول و تنفس تعدیل یافته، ولى تعداد نبض، و میزان فشار خون دیاستول در مقایسه با گروه شاهد، تغییر معنادارى نداشت. همچنین، عوامل دیگرى مثل سابقه انجام پروسیجر، نوع عمل، سن، جنبش، سابقه استماع به موسیقى یا تلاوت آیات قرآن، تشخیص پزشکى و... بررسى گردید، که هیچ کدام ارتباط معنادارى با کاهش سطح اضطراب نشان ندادند. بنابراین، نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه تحقیق درست و قابل اثبات است; یعنى آواى قرآن کریم بر کاهش سطح اضطراب بیماران قبل و بعد از انجام تشخیصى و درمانى تاثیر دارد.

در تحقیقات فراوان، تاثیر انواع موسیقى بر کاهش اضطراب، ارزیابى شده است. یکى از اقسام موسیقى، موسیقى ناشى از تلاوت آیات قرآن کریم است. این موسیقى عرفانى و دلپذیر، یکى از باشکوه‏ترین ابعاد اعجاز بیانى قرآن مجید است.

2. میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحى در بیمارستان‏هاى منتخب تهران در سال 1376.

تحقیق مذکور نیز نیمه‏تجربى بود که به منظور بررسى میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بیماران، قبل از عمل جراحى قلب صورت گرفت. این پژوهش، در بخش جراحى قلب بیمارستان امام خمینى (ره) تهران انجام یافت. هدف کلى پژوهش، تعیین میزان تاثیر آواى قرآن کریم بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحى بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش را، سیاهه حالت فرم اضطراب اسپیل برگر، پرسش‏نامه اطلاعات فردى، چک‏لیست ثبت علائم حیاتى، برگه ثبت تعداد دفعات و مدت زمان گوش کردن به آواى قرآن تشکیل مى‏داد. تعداد 80 نفر از بیماران با توجه به مشخصات نمونه انتخاب شدند. از این تعداد، 50 نفر در گروه آزمون، از بعد از ظهر روز قبل، دو بار و هر بار 15 دقیقه به آواى قرآن کریم گوش کردند، و 30 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند، که تحت تاثیر دخالت و مداخله پژوهشگر قرار نداشتند، و تنها از مراقبت‏هاى معمول بخش جراحى استفاده مى‏کردند. اضطراب بیماران در دو گروه با بعد از ظهر روز قبل از عمل و صبح عمل با پرسش‏نامه اضطراب اسپیل برگر و چک لیست ثبت علائم حیاتى سنجیده شد، و در پایان نمونه‏گیرى، میزان کاهش اضطراب گروه آزمون و شاهد مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل یافته‏هاى آزمون آمارى نشان از آن داشت که میزان اضطراب بیماران قبل از عمل جراحى، به تاثیر از آواى قرآن، کاهش یافته است.

 

3. بررسى تاثیر آواى قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بسترى در بخش‏هاى مراقبت ویژه قلبى یکى از بیمارستان‏هاى

منتخب تهران در سال 1376.

پژوهش مذکور، یک مطالعه نیمه‏تجربى بود که با هدف مطالعه تاثیر آواى قرآن کریم بر میزان اضطراب بیماران بسترى در بخش‏هاى مراقبت ویژه قلبى یکى از بیمارستان‏هاى منتخب شهر تهران انجام شده است. تعداد نمونه‏هاى این پژوهش 60 نفر بودند که به صورتى تصادفى و با استفاده از قرعه‏کشى در دو گروه آزمایش کنترل قرار گرفتند. جهت گرد آورى داده‏ها، از پرسش‏نامه دو قسمتى استفاده شد. قسمت اول پرسش‏نامه مربوط به اطلاعات فردى و سؤالاتى در مورد موسیقى‏هاى مذهبى بود، و بخش دوم، شامل پرسش نامه استاندارد اسپیل برگر بود. در این پژوهش براى گروه آزمایش با صداى استاد عبدالباسط، آیات 10 تا 23 سوره یوسف با استفاده از ضبط صوت مجهز به هدفون به مدت 20 دقیقه پخش شد. قبل و بعد از پخش آواى قرآن کریم، در دو گروه آزمایش و کنترل فرم اضطراب اسپیل برگر توسط واحدها تکمیل و جهت تعیین میزان اثر بخش آواى قرآن کریم، اختلاف نمرات اضطراب قبل و بعد از مداخله، محاسبه گردید. براى تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏هاى آمارى تى، فیشر، کاى اسکوئر و کوکران استفاده شد. نتایج‏حاصل از پژوهش نشان داد که استماع آواى قرآن کریم باعث کاهش اضطراب بیماران مى‏شود.(برگرفته ازوبلاگ آقای شیرودی)


 
کلمه قرآن
ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن

ررکلمه  قرآن درقرآن  بیش از88بار آمده است وجالب است که بدانیم  اولین آیه ای که بر پیامبر نازل شده با اقرا(بخوان) بوده است


 
قرآن و عصمت
ساعت ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن ،عصمت

 

قرآن و عصمت

خداوند در قرآن می فرمایند: کسانی که خدا و رسول خدا را اطاعت کنند، آنها با زمره ی افرادی که خدا به آنها نعمت داده از پیمبران و صدیقین و شهدا و صالحین بوده، و آنان بسیار رفقاى خوبى براى اینان خواهند بود.

همچنین می فرمایند:  «اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا الضالین‏»

خداوندا ما را به راه راست راهنمائى نما، راه آن کسانی که به آنها نعمت دادى نه راه آنان که بر آنها غضب نمودى، و گمراه شدند.

از آیه اول استفاده مى‏شود که خدا به انبیاء و شهداء و صدیقین و صالحین نعمت داده است، و از آیه دوم استفاده مى‏شود که کسانى را که خدا به آنها نعمت داده است ضال و گمراه نخواهند بود.

بنابراین انبیاء و شهداء و صدیقین و صالحین گمراه نخواهند بود، و چون هر معصیت و گناهى ضلال است لذا از آنها گناه و معصیت‏ سر نمى‏زند.

یعنى شان و مقام آنها طورى است که داراى ملکه حافظه از معصیت و گناهند و این معنى عصمت از گناه است، و نیز چون اشتباه در تلقى احکام و وحى الهى و در معارف کلیه الهیه، و در تشخیص امور جزئیه و اشتباه در تبلیغ نیز ضلال است، لذا آنها در هیچ مرحله از این مراحل دچار خبط و اشتباه نمى‏گردند، و روى این بیان عصمت آنها نیز، در دو مرحله تلقى وحى و معارف الهیه و مرحله تبلیغ و ترویج‏ خواهد بود .(بر گرفته از وبلاگ محب ولایت)


 
قرآن پایه دوم راهنمایی
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   30 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:14

نام اموزشگاه                                                      نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس : قرآن                           نوبت : دوم                      تعداد صفحه:2                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

1

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

1-معنی لغات زیر ا بنویسید.

   حدید ..........................                                            شهاده..........................   

    مصیر..........................                                             سخر............................

 

2- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید

 

والله یوتی ملکه من یشا

 

الف) وخدا فرمانروایی اش را به هر کس که بخواهد می دهد.

 

ب) وخدا فرمانروایی اش را به هر کس که خواست داد.

 

والذین فی اموالهم حق معلوم

 

الف) و کسانی که در اموالشان حق معینی است.

 

ب) وکسانی که در اموالشان حق معینی قرار دادند.

 

3-ترجمه ی عبارات قرانی زیر را کامل کنید.

 

ومنکم من یرید الاخره                       

 وبعضی از شما کسانی هستند که ................................................

 

الیس الله یا علم بما فی صدور العالمین       

  ایا خداآگاه نیست به انچه در................................................

 

 

                                                                                                                                                                         

 

جمع بارم

3

نمره با عدد:                                      نمره با حروف: 

 

نام ونام خانوادگی دبیر/ معلم مربوطه: امضا

 

 

 

دنباله سوالات در صفحه دو

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 


75/0

 

5/0

 

75/0

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-شماره هر عبارت را مقابل ترجمه فارسی مربوط بنویسید.

 

                                                                                                                                                              1 )وان الفضل بیدالله

 

2)لقد جا ت رسل ربنا بالحق

 

الف) دست خدا بالاترین دست هاست

 

ب) وقطعا بخشش به دست خداست

 

ج) وقطعا پیامبران پروردگار ما به حق امدند

 

 

5- ترجمه ی عبارت قرانی زیررا مقایسه و ترجمه صحیح ان را بنویسید.

 

 

وقولو امنا بالذی انزل الینا                         وبگویید ایمان بیاورید به انچه نازل شد به سوی ما

 

 

6-ترکیب های زیر را معنا کنید

 

لاریب فیه

 

تصریف الریاح

 

متاع الدنیا قلیل

 

7- عبارات قرانی زیر را ترجمه کنید

 

الف) اصحاب الجنه هم الفازون

 

ب) واطیعو الله واطیعو الرسول

 

ج) وتری کل امه جاثیه

 

 

 

 

 

 

موفق و پیروز باشید

 

 

جمع بارم

7

 

نمره با عدد:                                      نمره با حروف: 

 

نام ونام خانوادگی دبیر/ معلم مربوطه: امضا

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   30 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:14

نام اموزشگاه                                                      نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس : قرآن                           نوبت : دوم                      تعداد صفحه:2                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

1

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 

 

1-معنی لغات زیر ا بنویسید.

   حدید ..........................                                            شهاده..........................   

    مصیر..........................                                             سخر............................

 

2- ترجمه ی صحیح را علامت بزنید

 

والله یوتی ملکه من یشا

 

الف) وخدا فرمانروایی اش را به هر کس که بخواهد می دهد.

 

ب) وخدا فرمانروایی اش را به هر کس که خواست داد.

 

والذین فی اموالهم حق معلوم

 

الف) و کسانی که در اموالشان حق معینی است.

 

ب) وکسانی که در اموالشان حق معینی قرار دادند.

 

3-ترجمه ی عبارات قرانی زیر را کامل کنید.

 

ومنکم من یرید الاخره                       

 وبعضی از شما کسانی هستند که ................................................

 

الیس الله یا علم بما فی صدور العالمین       

  ایا خداآگاه نیست به انچه در................................................

 

 

                                                                                                                                                                         

 

جمع بارم

3

نمره با عدد:                                      نمره با حروف: 

 

نام ونام خانوادگی دبیر/ معلم مربوطه: امضا

 

 

 

دنباله سوالات در صفحه دو

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1

 

 

 

 


75/0

 

5/0

 

75/0

 

 

 


3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-شماره هر عبارت را مقابل ترجمه فارسی مربوط بنویسید.

 

                                                                                                                                                              1 )وان الفضل بیدالله

 

2)لقد جا ت رسل ربنا بالحق

 

الف) دست خدا بالاترین دست هاست

 

ب) وقطعا بخشش به دست خداست

 

ج) وقطعا پیامبران پروردگار ما به حق امدند

 

 

5- ترجمه ی عبارت قرانی زیررا مقایسه و ترجمه صحیح ان را بنویسید.

 

 

وقولو امنا بالذی انزل الینا                         وبگویید ایمان بیاورید به انچه نازل شد به سوی ما

 

 

6-ترکیب های زیر را معنا کنید

 

لاریب فیه

 

تصریف الریاح

 

متاع الدنیا قلیل

 

7- عبارات قرانی زیر را ترجمه کنید

 

الف) اصحاب الجنه هم الفازون

 

ب) واطیعو الله واطیعو الرسول

 

ج) وتری کل امه جاثیه

 

 

 

 

 

 

موفق و پیروز باشید

 

 

جمع بارم

7

 

نمره با عدد:                                      نمره با حروف: 

 

نام ونام خانوادگی دبیر/ معلم مربوطه: امضا

 

 


 
قرآن
ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

کلمه قرآن ازقری به معنای خواندن گرفته شده است پس به معنای کتاب خواندنی است خواندن وعمل کردن.

آواى قرآن و کاهش اضطراب

آدمى به عنوان پیچیده‏ترین و در هم تنیده‏ترین موجود، داراى نیازهاى متعدد و متنوعى است. او سر پا نیازمند آفریده شده و همه زندگى او را نیاز دربرگرفته، و «دین‏» به تعبیر آلپورت گل سر سبد نیازهاى اوست. ریشه احساس نیاز به دین، ژرف و عمیق است واین احساس یک وابستگى مطلق است. به دیگر سخن، انسان گرایش و کشش‏هاى دائمى به سوى آفریدگار خویش دارد و کوشش‏ها، زمزمه‏ها، طلب‏ها، راز و نیازهایش نیز برخاسته از آن کشش‏هاست. عبادت، تجلى خواست روحى بشر است و منظومه عبادات نیز شکل دادن و قالب ساختن براى آن حقیقت و تجلى فطرى است که در عمق فطرت انسان وجود دارد. آدمى قادر نیست از قلمرو راز و نیاز بگریزد و خود را نیازمند خداوند احساس نکند. اگر احساس کرد که در زندگى او خدایى نیست، مثل مگس‏هاى خشک پاییزى مى‏شود که به محض این که به شیشه مى‏خورد، بى‏صدا مى‏میرد. یکى از نیازهاى بشر، گوش دادن به کلام خداوند است. آواى دلنشین قرآن حتى دردهاى او را تسکین مى‏دهد و نیازش را برمى‏آورد.

مقاله حاضر، از چکیده سه تحقیق پزشکى سخن مى‏گوید که در هر یک از آنها، تاثیر آواى قرآن کریم در کاهش استرس و اضطراب بیماران، مورد مطالعه قرار گرفته است.