اسما خداوند
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: اسما خداوند

هو

11

صاحب یقین شود و از اهل معرفت

الله

66

اسم اعظم جامع تمام اسماء

الواحد

19

برای انس و الفت و عزت

الاحد

13

برای انقطاع از خلق و رهایی از کثرت

الصمد

134

مداومت بر آن سبب بی نیازی

الاول

37

پیش از شروع کار موجب برکت

الاخر

801

غلبه بر خصم و عزت و حسن عاقبت

السمیع

180

استجابت دعا، هرگز پریشان نگردد

البصیر

302

رفع درد چشم، و اهل یقیین شدن

القدیر

314

غلبه بر خصم و قوت قلب و تسلط بر امور

القاهر

306

موجب بیرون رفتن دوستی دنیا از دل

العلی

110

کسب آبرو و منزلت

الاعلی

111

موجب محبوب شدن در قلوب

الباقی

113

برای طول عمر و استحکام امور و بقای اولاد

البدیع

86

معرفت روزی و درست آمدن کارها

الباری

213

خلاصی از تنهای و پیدا شدن فرزند

الاکرم

261

برآمدن مقاصد دنیا آخرت و آخرت

الظاهر

261

برای ظهور مخفیات و گمشده ها

الباطن

62

اطلاع از اسرار مکنونه

الحی

18

شفا، ایمنی، طول عمر و رفع مفاجات

الحکیم

78

خداوند او را حکمات بیاموزد

العلیم

150

فتوحات قلبیه و معارف حقیقیه

الحلیم

88

امن از خوف، آرامی دل

الحفیظ

998

از مهلکه خائف است و سریع الاجابه

الحق

108

خلاصی از دست طلبکار و گمشده

الحسیب

80

فیصله یافتن امور به هم ریخته

الحمید

62

برطرف شدن اخلاق ذمیمه

الحفی

98

برای دوستی و محبت، علم و معرفت

الرب

202

برآورده شدن حاجات، محبت، قدرت و امنیت

الرحمن

298

مورد عنایت حق

الرحیم

258

برآوردن حوائج دنیا و آخرت

الذاری

911

برای رد غایب (گمشده)

الرزاق

308

وسعت روزی در مال حلال

الرقیب

312

حفظ مال و اهل و عیار

الروف

286

مسخر نمودن افراد

الرائی

221

برای حصول معرفت و بصیرت

السلام

131

شفا و سلامتی

المومن

136

ثابت کننده ایمان، از شر جن و انس

المهیمن

145

طالب اسرار باطن

العزیز

94

افزایش عزت

الجبار

206

از شر ستمکاران، درمان درد

المتکبر

662

برای حصول بزرگواری

السید

74

حصول بزرگی و شرافت

السبوح

76

از شر نفس و وساوس شیطان در امان بودن

الشهید

319

اطلاع از مغیبات، نافع

الصادق

195

صدق و صفای باطن

الصانع

211

استوار شدن صنایع

الطاهر

215

حصول اخلاق فاضله

العدل

104

برخوردارشدن لطایف خداوند

العفو

156

آمرزش گناهان

الغفور

1286

آمرزش گناه و از بلا ها محفوظ

الغنی

1060

سود در تجارت

الغیاث

1511

دفع اضطرار و وحشت تنهای

الفاطر

290

برآورده شدن مهمات

الفرد

284

خلاصی از کثرت

الفتاح

486

گشاینده خزاین رزق و رحمت

الفالق

211

پیدا شدن راه گمشده

القدیم

154

طول عمر و سلامت بدن

الملک

90

حصول جاه و غنی و دولت

القدوس

170

دل صاف و از وسوسه ایمن

القوی

116

توانایی و قوت نافع

القریب

312

گشوده شدن کارهای بسته

القیوم

156

تصفیه دل

القابض

903

بر دفع دشمن قوی

الباسط

72

وسعت و کثرت نعمت

قاضی الحاجات

1355

برآمدن حاجات و مطالب مهمه

المجید

57

موجب شفای دردها و نور دل

الولی

46

ایمن بودن از غرق و حرق

المنان

141

برای دفع تنگدستی و فقر

المحیط

67

حصول علم و معرفت

المبین

102

جلب محبت و احقاق حق

المقیت

550

توسعه رزق

المصور

336

اعطای فرزند صالح

الکریم

270

از جایی که گمان نبرید روزی دهد

الکافی

111

کفایت مهمات و دفع شر دشمنان

کاشف الضر

1432

رفع هم و فقر و بیماری

الوتر

606

حصول تجرد و انقطاع از خلق

النور

256

دلش به نور الهی منور گردد

الوهاب

14

او را از خلق مستغنی گرداند

الناصر

241

بر دشمنان مظفر و منصور

الواسع

137

وسعت رزق و طول عمر

الودود

20

ایجاد محبت و دوستی

الهادی

20

حقیقت امر آشکار شدن

الوفی

96

راست آمدن وعده

الوکیل

66

ایمنی از حرق و غرق

الوارث

707

حاجتش روا شود

البر

207

فرزند از آفات سالم ماند

الباعث

573

باطن زنده و دل نورانی شود

التواب

409

دفع وسوسه و آفت جن

الجواد

14

دفع صفت بخل

الجلیل

73

حصول بزرگی و حشمت

الخبیر

812

خبر از امور پنهانی

الخالق

731

نورانی شدن قلب

خیر الناصرین

1242

غلبه بر دشمن

الدیان

65

صفای باطن ،بازگشت غایب

الشکور

526

شفا ، وسعت معیشت

العظیم

1020

حصول جاه و عظمت

اللطیف

129

عالم به اشیا

الشافی

391

شفای امراض درونی و بیرونی

الکبیر

232

برآورده شدن حاجات، محبت، قدرت و امنیت


 
بارم بندی عربی هفتم
ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ آبان ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: عربی هفتم ،بارم

بارم بندی امتحان عربی ا ول متوسّ طه یک (پایه هفتم) :

الف : مهارت ترجمه

نمره
۰/ ۲ ترجمۀ جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مفرد) ۵
۰/ ۳ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مثن ی) ۵
۰/ ۴ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به جمع) ۵
۰/ ۵ ترجمه جمله عربی به فارسی (از درس جمع مکسّر ) ۵
۶ ترجمه جمله های عربی به فارسی
ره ط رّاحی شود.) B ء استفهام. از هر کدام نیم " (از اس
۱/۵
یر منفصل و متّصل) ۱ " ۷ ترجمه جمله عربی به فارسی (از ض
۰/ ۸ تکمیل ترجمۀ ناقص( دو کلمه) ۵
۹ انتخاب ترجمۀ صحیح(سؤال دو گزینه ای) ۱
ب: مهارت واژه شناسی
اسم هر تصویر به زبان عربی (چهار تصویر) ۱ U ۱ نوش
۳
نمره
۰/ ۲ مترادف و متضاد ۵
۳ معنی کلمه در جمله ۱
۰/ هنگ در میان چند کلمه ( دو مورد) ۵ " ۴ تشخیص کلمۀ ناه
ج : مهارت
شناخت و کاربرد قواعد
و جمع مکسّر ۱ ] ،جمع مؤنّث سا ] ۱ شناخت و کاربرد اسم مثنّی،جمع مذکّر سا
۴
نمره
۰/ رین دوم بخش دوم از درس سوم ۷۵ c ۲ شناخت و کاربرد ضمیر شبیه
۰/ ۳ شناخت و کاربرد اسم اشاره : مفرد ، مثنی و جمع و مذکّر و مؤن ث ۷۵
۰/ ۴ شناخت و کاربرد اسم های مفرد ،مثنی و جمع ۷۵
۰/ ۵ شناخت و کاربرد اسم استفهام ۷۵
د : مهارت درک و فهم
۰/ ت مناسب (سؤال سه گزینه ای) ۵ " ۱ پر کردن جاهای خالی با کل
۳
نمره
« ت ستون اول به ستون دوم " وصل کردن کل » ۲ س ؤال جور کردنی از کاربرد واژگان
یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که » (چهار مورد) و
«. باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود
۱
۰/ ت پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده (دو جمله) ۵ " ۳ جمله سازی با کل
و طراحی ۴سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر U ۴ درک مطلب (ارائه م
اساس مفهوم هر جمله)
۱
ه : مهارت مکالمه
ء استفهام.شامل پنج جمله " پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای اس
۲ « هَل یا أ ، أینَ ، مَن ، ما و ما هوَ و ما هی و ماذا ، کَم » پرسشی با
۲
نمره
جمع نم ره ها ۲۰
تذکّرات: ( برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نیز نیم ترم ها )
اید. B ره در بارم بندی تغییراتی اجرا B ۱- در طرّاحی سؤالات امتحانی طرّاح مجاز است تا یک
۲- بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی است.
۳- در بسیاری از موارد سؤالات بخش های مختلف با تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد. مثلاً در بخش مهارتِ ترجمه ، امکان
دارد در یک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان بیاید.
۴- در طرّاحی سؤالاتِ مترادف و متضاد باید توجّه داشت که در نیمه نخست کتاب، بیشتر متضاد وجود دارد تا مترادف. لذا نباید از دانش آموز
رینات موجود در کتاب باید سؤال داده شود. c نند " خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ بنویسد بلکه ه
برای تایپ سؤالات امتحان عربی مناسب هستند. Simplified Arabic ، Traditional Arabic، B Badr ، Adobe Arabic ۵- فونت های
بارم بندی امتحان عربی ا ول متوسّ طه یک (پایه هفتم) : نوبت دوم ( از سهبندی امتحان عربی ا ول متوسّ طه یک (پایه هفتم) : نوبت اوّل ( از سه درس اوّل ، دوم و سوم )

الف : مهارت ترجمه
۱ ترجمۀ حدیث ۲
۸
نمره
۰/ ۲ ترجمۀ جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مفرد) ۵
۰/ ۳ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مثن ی) ۵
۰/ ۴ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به جمع) ۵
۰/ ۵ ترجمه جمله عربی به فارسی (از درس جمع مکسّر ) ۵
۶ ترجمه جمله های عربی به فارسی
ره ط رّاحی شود.) B ء استفهام. از هر کدام نیم " (از اس
۱/۵
یر منفصل و متّصل) ۱ " ۷ ترجمه جمله عربی به فارسی (از ض
۰/ ۸ تکمیل ترجمۀ ناقص( دو کلمه) ۵
۹ انتخاب ترجمۀ صحیح(سؤال دو گزینه ای) ۱
ب: مهارت واژه شناسی
اسم هر تصویر به زبان عربی (چهار تصویر) ۱ U ۱ نوش
۳
نمره
۰/ ۲ مترادف و متضاد ۵
۳ معنی کلمه در جمله ۱
۰/ هنگ در میان چند کلمه ( دو مورد) ۵ " ۴ تشخیص کلمۀ ناه
ج : مهارت
شناخت و کاربرد قواعد
و جمع مکسّر ۱ ] ،جمع مؤنّث سا ] ۱ شناخت و کاربرد اسم مثنّی،جمع مذکّر سا
۴
نمره
۰/ رین دوم بخش دوم از درس سوم ۷۵ c ۲ شناخت و کاربرد ضمیر شبیه
۰/ ۳ شناخت و کاربرد اسم اشاره : مفرد ، مثنی و جمع و مذکّر و مؤن ث ۷۵
۰/ ۴ شناخت و کاربرد اسم های مفرد ،مثنی و جمع ۷۵
۰/ ۵ شناخت و کاربرد اسم استفهام ۷۵
د : مهارت درک و فهم
۰/ ت مناسب (سؤال سه گزینه ای) ۵ " ۱ پر کردن جاهای خالی با کل
۳
نمره
« ت ستون اول به ستون دوم " وصل کردن کل » ۲ س ؤال جور کردنی از کاربرد واژگان
یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که » (چهار مورد) و
«. باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود
۱
۰/ ت پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده (دو جمله) ۵ " ۳ جمله سازی با کل
و طراحی ۴سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر U ۴ درک مطلب (ارائه م
اساس مفهوم هر جمله)
۱
ه : مهارت مکالمه
ء استفهام.شامل پنج جمله " پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای اس
۲ « هَل یا أ ، أینَ ، مَن ، ما و ما هوَ و ما هی و ماذا ، کَم » پرسشی با
۲
نمره
جمع نم ره ها ۲۰
تذکّرات: ( برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نیز نیم ترم ها )
اید. B ره در بارم بندی تغییراتی اجرا B ۱- در طرّاحی سؤالات امتحانی طرّاح مجاز است تا یک
۲- بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی است.
۳- در بسیاری از موارد سؤالات بخش های مختلف با تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد. مثلاً در بخش مهارتِ ترجمه ، امکان
دارد در یک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان بیاید.
۴- در طرّاحی سؤالاتِ مترادف و متضاد باید توجّه داشت که در نیمه نخست کتاب، بیشتر متضاد وجود دارد تا مترادف. لذا نباید از دانش آموز
رینات موجود در کتاب باید سؤال داده شود. c نند " خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ بنویسد بلکه ه
برای تایپ سؤالات امتحان عربی مناسب هستند. Simplified Arabic ، Traditional Arabic، B Badr ، Adobe Arabic ۵- فونت های


 
نمونه سوال عربی هفتم
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: عربی هفتم

                                                         به نام خدا

 نمونه سوال  ارزشیابی درس عربی پایه هفتم  دوره اول متوسطه از درس های 1 تا پایان درس 4

طرّاح  :       تعداد سوال 13 سوال    

1 – گزینه درست را انتخاب نمایید .

الف – بمعنی المحفَظَة :    حقیبَة                     فُندُق

     ب- عمودُ الّدین   :   الصَّبر                      الصَّلاة

    ج – زَمانُ طَویلُ   :   اَلیَوم                       السَنَة 

2 – با توجه به معنی و با استفاده از کلمات داده شده جای خالی را کامل نمایید .

           (  اَلمَرأتانِ  - فَریضَةُ – بِلا )

الف- تِلکَ الشَّجَرَةَ     .......  ثَمَر.  این درخت بدون میوه است .

ب – هاتان ............. مَسرورَتانِ.   این دو خانم ، شادند .

ج – طَلَبُ العِلمِ ،.............. . طلب علم ، واجب است .

3 – متضاد کلمات زیر را از میان کلمات داده شده بیابید .    ( یَوم  - قَریب  - کَثیر – خَیر )

بعید  (              )  لَیل (            )  قَلیل  (                 )  شر (                    )     

4  – کدام ترجمه صحیح است؟

الف – هذانِ الصَّفانِ ، کبیرانِ .               1 – این کلاس ها ، بزرگند .               2 – این کلاس ، بزرگ است .

  ب – هذا ، جبلٌ مرتفعٌ.                 1 – این کوه، بلند است .                2 – این ،کوه بلندی است .

5 – جمع های مکسر را از میان کلمات داده شده بیابید .

    مفاتیح  -  صابرون  - شاکرات  - اَموات  -  مجهولتان  - کُنُوز

6 – با توجه به معنی داده شده از کلمات داده شده جمله بسازید .

الف - مُوَفَّقون/ العلماء / اولئک  - آن دانشمندان ،موفقند                  ب -  هولاء / عاقلاتٌ / طالبات ٌ    - اینان ،دانش آموزانی خردمندند .

7 – در جای خالی گزینه مناسب را قرار دهید .

الف – عباس و هاشم ...........  ( مسروران  - مسرورون  )

ب-  عداوة العاقل ،خیر من .......... الجاهل .    ( صداقة  - مجهول )

ج- العلم ................ من العبادة .   ( امان  - خیر  )

8 – با توجه به تصویر به سوال جواب کامل دهید .                                                                                                       

  هل هنا مدینة ؟                                                                                         

 

9 – نام هر تصویر را زیر آن بنویسید .      لاعِبَ – وَردَة – ولد -  بنتان – صف

                    

    .................                       ..................        .........................         ...................           ...........................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – با توجه به تصویر جمله صحیح را انتخاب کنید .

   الف-  اولئک مجاهدات                                     ب – اولئک مجاهدون

                                                                                 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – با توجه به ترجمه های داده شده ف ترجمه هر لغت را در کنار آن بنویسید .

        ( فروشنده  - انگور – باغ -  هفتاد – سخن – کلید )

   کلام  (               ) بستان (                ) بائع (                    )  سبعین  (                  ) عنب (                    ) مفتاح (                  )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – کدام اسم  اشاره برای مذکر و مونث یکسان بکار می رود ؟   

     هذا                   اولئک                 هذه                        تلک

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – ترجمه کنید و موارد خواسته شده را بنویسید .

  الف – نعمتان  مجهولتان ، الصحة و الامان .  ( دو اسم  مثنی )...................

  ترجمه : ............................................................................

ب – ثمرة هذه الشجرة ، لذیذة . ( یک اسم مونث) .................

ترجمه  : ....................................................................

ج – الکتب ، بساتین العلماء  .  مکسّر جمع یک  )0 ) ...................

 ترجمه


 
طرح درس عربی هفتم
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آبان ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: عربی هفتم

  

مشخصات کلی

 

نام درس :الدَّرسُ الرّابِعُ                       تعداد دانش آموز :  30 نفر                            مدت جلسه 75 دقیقه

صفحات کتاب : 16 الی 19                      موضوع: حروف استفهامی أ و هَل       نام دبیر:

                                                                                  کد پرسنلی :

 

  هدف کلی : کاربرد حروف استفهامی أ و هل و نحوه ی پاسخ گویی به آن با استفاده از نَعَم و لا  به صورت کامل و تک کلمه ای

 

 

هدف های جزئی :   انتظار است دانش آموز در پایان درس :  کلمات پرسشی را در جمله بکار ببرد  - نحوه ی قرار گرفتن حروف استفهامی را بیاموزد  - نحوه پاسخ گویی به سوال را بداند  - فرق بین هل و أ را بداند -

 

 هدف های رفتاری :  آموختن 27 کلمه و معنی آن  - کاربرد موضوعی مفاهیم درسی در زندگی –

                         آموختن لغات محاوره ای  - آموختن قواعد مربوط به حروف استفهامی هَل و أ

 

 وسایل آموزشی :             تخته –  ویدئو –  رایانه – تخته وایت برد – ماژیک

 

روش تدریس :  استفاده از پاورپوینت – استفاده از مدل های ساخته شده توسط دانش آموزان – روش تعاملی ( روش فعال )

 

گروه های آموزش گیرنده :     دانش آموزان پایه ی هفتم

 

رفتار ورودی : انتظار می رود دانش آموز   : 

اسم  مفرد مثنی و جمع را بشناسد    - علائم مثنی و جمع سالم را بداند – طرز ساخت مثنی و جمع را بداند –

جمع مکسر را تشخیص دهد – اسم های اشاره را بشناسد – برای هر کدام از گروه های اسمی ( مفرد ، مثنی ، جمع ) اسم اشاره مناسب را بکار ببرد - 

 

مرحله

 

 

فعالیت معلــــم

 

 

فعالیت دانش آموز

 

 

زمان

 

 

فعالیت مقدماتی

 

   سلام و احوال پرسی  - قرائت چند آیه از کلام الله مجید –

      حضور وغیاب

 

 مشارکت

 

 10 دقیقه

 

ارزشیابی تشخیصی

 

 استخراج چند سوال به صورت متبی یا شفاهی و پرسش از دانش آموز – امتیاز دهی به دانش آموزان

 

مشارکت در پرسش و پاسخ

 

 10 دقیقه

 

ایجاد انگیزه

 

 بیان روایت یا حدیث یا داستان در مورد درس جدید – توجه به ویژگی های رفتاری  دانش آموزان

 

  مشارکت

 

 5 دقیقه

 

ارائه درس

 

 توضیح در مورد موضوع بحث  - خواندن واژه نامه – ترجمه  جواهر الکلام -  بیان قواعد مربوط به   هَل و أ  - نحوه ترجمه صحیح  جملات در قسمت فن ترجمه  و بیان نمونه های خارج از کتاب با استفاده از آیات و روایات – کاربرد سخنان حکیمانه در زندگی  ( استشهادات )  

 

 مشارکت فعال 

 

30 دقیقه

 

ارزشیابی تکوینی

 

دادن چند سوال در مورد بحث مطرح شده و تعیین زمان برای پاسخ گویی و دادن کارت تشویق برای پاسخ دهندگان به سوال

 

 مشارکت فعال

 

10 دقیقه

 

 

فعالیت های تکمیلی

  

 جمع بندی نهایی  و نتیجه گیری بحث های مطرح شده

 

  -------------------

 

5 دقیقه

 

 تعیین تکلیف برای جلسه بعد

 

----------------------

 

5 دقیقه