قرآن در قرآن
ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: قرآن در قرآن

لغت قرآن در قرآن ۴۵ بار در آیات زیر تکرار شده است.این لغت دو بار در آیه هفتاد و هشت سوره هفده تکرار شده است

سوره ۲, آیه ۱۸۵ سوره ۴, آیه ۸۲ سوره ۵, آیه ۱۰۱ سوره ۶, آیه ۱۹ سوره ۷, آیه ۲۰۴ سوره ۱۰, آیه ۳۷ سوره ۱۲, آیه ۳ سوره ۱۵, آیه ۹۱ سوره ۱۶, آیه ۹۸ سوره ۱۷, آیه ۹ سوره ۱۷, آیه ۴۱ سوره ۱۷, آیه ۴۵ سوره ۱۷, آیه ۴۶ سوره ۱۷, آیه ۶۰ سوره ۱۷, آیه ۸۲ سوره ۱۷, آیه ۸۸ سوره ۱۷, آیه ۸۹ سوره ۱۸, آیه ۵۴ سوره ۲۰, آیه ۲ سوره ۲۵, آیه ۳۰ سوره ۲۵, آیه ۳۲ سوره ۲۷, آیه ۱ سوره ۲۷, آیه ۶ سوره ۲۷, آیه ۷۶ سوره ۲۷, آیه ۹۲ سوره ۲۸, آیه ۸۵ سوره ۳۰, آیه ۵۸ سوره ۳۴, آیه ۳۱ سوره ۸۴, آیه ۲۱ سوره ۲۰, آیه ۱۱۴ سوره ۱۰, آیه ۱۵ سوره ۱۰, آیه ۶۱ سوره ۱۷, آیه ۷۸ سوره ۸۵, آیه ۲۱ سوره ۱۲, آیه ۲ سوره ۱۳, آیه ۳۱ سوره ۱۷, آیه ۱۰۶ سوره ۲۰, آیه ۱۱۳ سوره ۹, آیه ۱۱۱ سوره ۱۵, آیه ۸۷ سوره ۳۶, آیه ۲ سوره ۳۸, آیه ۱ سوره ۱۵, آیه ۱ سوره ۱۷, آیه ۷۸ سوره ۳۶, آیه ۶۹