عربی
ساعت ٩:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ مهر ،۱۳٩٢   کلمات کلیدی: عربی دوم

به نام خدا

ضمیر               فعل                           صیغه         ضمیر متصل

هو                        خرج                 مفرد مذکر غایب      ه     

هی                       خرجت        مفرد مونث غایب       ها

هما                       خرجا          مثنی   مذکر غایب        هما

هما                       خرجا          مثنی مونث غایب     هما

هم                       خرجوا         جمع مذکر غایب        هم

هن                       خرجن         جمع مونث غایب         هن  

 

                                                                                      قلی زاده