ساعت ٦:٥۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢ آذر ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: عربی دوم

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   60 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:15

نام اموزشگاه                                                      نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس : عربی                           نوبت :                   تعداد صفحه:2                 صفحه ی: یک

 

 

1 -معنی لغات را  بنویسید . ۲ نمره

 

 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَریق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  کلاغ (                 ) 

 

 

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/۳نمره

 

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ .

 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .

 

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً      

     

 

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

 

مفرد مذکر غا یب  ()

مفرد مونث غایب  ()

مفرد مذکر مخاطب ()

مفرد مونث مخاطب ()

 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره

 

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )

 

 

 

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره

 

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ .

 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره

 

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ )

 

ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)

 

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره

 

 

رَجَعَ

                                        اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ (‌                )                                                                   

 

 

۸- برای هر ضمیر فعل ماضی مناسب بنویسید.  ۱ نمره

 

الف) اَنتَ ........      (  کَتَبَ  )

 

ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )

 

 

۹- در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . ۱ نمره

 

الف) .....   کتَبنَ الدَرسَ .

 

ب ) ......   جَلَستُما .

 

ج )......   نَدِمتُم .

 

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. ۵/۰ نمره

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ )

 

ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ )

 

 

۱۱- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

 

من خارج شدم.                                (                                         )

 

 

۱۲ - صیغه ی فعل های زیر را بنویسید.  ۱ نمره

 الف ) سَمِعتُم     ( صیغه :...............)

 

 ب ) یَجلِسانِ     ( صیغه  :..............)

 

۱۳- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره

 

 

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا )

 

الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟

 

ب  )   .......  هُدی لِلهِ .

 

 

۱۴- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۷۵/۰ نمره

 

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

 

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

ج )     هَل یَذکُرُ المؤمِنُ اللهَ ؟              نَعَم هُوَ ...........الله َ.

 

 ۱۵- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید. 5/0 نمره   اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)