قرآن- عربی 3


22. خداوند در قرآن مجید هدف خود را از نزول این کتاب کدام مورد بیان فرموده است؟
1) وسیله ی خروج مردم از تاریکی ها
2) هدایت مردم
3) خروج مردم به سوی نور
4) همه ی موارد

23.در آموزش زبان عربی برای مسلمانان کدام گزینه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟
1) زبان دوم مسلمانان است
2) قرآن به زبان عربی است
3) موجب همبستگی مسلمانان می شود
4) باعث پیشرفت در خواندن قرآن می شود

24.برای بهتر بهره مند شدن از قرآن کریم کدام مورد ضروری است؟
1) به آیات قرآن گوش فرا دهیم
2) برنامه ای مرتب برای خواندن قرآن و فهم معانی داشته باشیم
3) ترجمه ی آیات را بخوانیم
4) همیشه بعد از نماز قرآن بخوانیم

25. ریسمان محکم الهی بین خداوند و انسان کدام است؟
1) وحدت
2) اسلام
3) قرآن
4) پیامبر

 

عربی

26. ترجمه ی عبارت «وحدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله» کدام گزینه است؟
1) قومش را دیدم که به جای خداوند خورشید را می پرستیدند
2) قومش را دیدند که سجده می کردند
3) او و قومش را یافتم که به جای خداوند برای خورشید سجده می کنند
4) او و قومش برای خورشید به جای خداوند سجده می کنند

27. معنی لغات «زجاج» و «ملا» کدام است؟
1) پنجره ، پرکردن
2) شیشه ، بزرگان
3) پنجره ، پادشاه
4) شیشه ای ، پادشاه

28. افعال «یأکلون» و «تغسلین» به ترتیب چه صیغه هایی هستند؟
1) مفرد مذکر مخاطب، جمع مؤنث غائب
2) جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر غائب
3) مثنی مؤنث مخاطب، متکلم وحده
4) جمع مذکر غائب، مفرد مونث مخاطب

29. کلمه مناسب برای جای خالی کدام است؟
«وحدتُ امرَاةً ... فی مملکة سبأ»
1) حکم
2) حاکم
3) تحکُم
4) حکم

30. ترجمه لغات «ستم کردم » و «گفت » و کدام است؟
1) ظَلَمْتُ ، یقولُ
2) أظلمُ ، یقولُ
3) یظْلمونَ، قال
4) ظلمْتُ ، قالُ

31. در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.
«هل .... کاشفاتُ ضرّة»
1) هما
2) هنّ
3) کُنّ
4) هُمْ

32. از نشانه های فعل مضارع .........و......... و علامت مثنی برای فعل مضارع .......می باشد.
1) ی ، ت، ان
2) ن ، ین ، ان
3) أ ، ن ، ون
4) ین ، ت، ون


22. خداوند در قرآن مجید هدف خود را از نزول این کتاب کدام مورد بیان فرموده است؟
1) وسیله ی خروج مردم از تاریکی ها
2) هدایت مردم
3) خروج مردم به سوی نور
4) همه ی موارد

23.در آموزش زبان عربی برای مسلمانان کدام گزینه از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؟
1) زبان دوم مسلمانان است
2) قرآن به زبان عربی است
3) موجب همبستگی مسلمانان می شود
4) باعث پیشرفت در خواندن قرآن می شود

24.برای بهتر بهره مند شدن از قرآن کریم کدام مورد ضروری است؟
1) به آیات قرآن گوش فرا دهیم
2) برنامه ای مرتب برای خواندن قرآن و فهم معانی داشته باشیم
3) ترجمه ی آیات را بخوانیم
4) همیشه بعد از نماز قرآن بخوانیم

25. ریسمان محکم الهی بین خداوند و انسان کدام است؟
1) وحدت
2) اسلام
3) قرآن
4) پیامبر

 

عربی

26. ترجمه ی عبارت «وحدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله» کدام گزینه است؟
1) قومش را دیدم که به جای خداوند خورشید را می پرستیدند
2) قومش را دیدند که سجده می کردند
3) او و قومش را یافتم که به جای خداوند برای خورشید سجده می کنند
4) او و قومش برای خورشید به جای خداوند سجده می کنند

27. معنی لغات «زجاج» و «ملا» کدام است؟
1) پنجره ، پرکردن
2) شیشه ، بزرگان
3) پنجره ، پادشاه
4) شیشه ای ، پادشاه

28. افعال «یأکلون» و «تغسلین» به ترتیب چه صیغه هایی هستند؟
1) مفرد مذکر مخاطب، جمع مؤنث غائب
2) جمع مذکر مخاطب، جمع مذکر غائب
3) مثنی مؤنث مخاطب، متکلم وحده
4) جمع مذکر غائب، مفرد مونث مخاطب

29. کلمه مناسب برای جای خالی کدام است؟
«وحدتُ امرَاةً ... فی مملکة سبأ»
1) حکم
2) حاکم
3) تحکُم
4) حکم

30. ترجمه لغات «ستم کردم » و «گفت » و کدام است؟
1) ظَلَمْتُ ، یقولُ
2) أظلمُ ، یقولُ
3) یظْلمونَ، قال
4) ظلمْتُ ، قالُ

31. در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید.
«هل .... کاشفاتُ ضرّة»
1) هما
2) هنّ
3) کُنّ
4) هُمْ

32. از نشانه های فعل مضارع .........و......... و علامت مثنی برای فعل مضارع .......می باشد.
1) ی ، ت، ان
2) ن ، ین ، ان
3) أ ، ن ، ون
4) ین ، ت، ون

/ 0 نظر / 8 بازدید