دیر ترسا دیر راهب

دیر ترسا دیر راهب دیر راهب

نام محلى در سرزمین شام،که اسیران اهل بیت از آن گذشتند.در این سفر،که اسرا به‏همراه نیروهاى یزیدى به شام برده مى‏شدند،سرهاى شهدا نیز همراه قافله بود.در یکى ازمنزلگاههاى راه،به محلى رسیدند به نام‏«قنسیرین‏»که راهبى در دیرى به عبادت مشغول‏بود.نگاه راهب از صومعه به سر مطهر امام حسین‏«ع‏»افتاد که نور از آن به آسمان‏مى‏رفت.با دیدن این صحنه،ده هزار درهم به نگهبانان سر داد و آن سر را آن شب نزدخود در صومعه نگهداشت.شب هنگام،راهب از آن سر مقدس،شگفتیها و کراماتى دید وبه برکت آنها مسلمان شد. (17) به گفته نیر تبریزى:

دیر ترسا و سر سبط رسول مدنى واى اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور

این دیر،هم اکنون در منطقه راه سوریه به لبنان موجود است و بر یک بلندى مشرف به‏جاده قرار دارد.

دیر ترسا دیر راهب دیر راهب

/ 0 نظر / 17 بازدید