حشرات در قرآن

1موریانه
(دابة الارض)
نام این حشره یک بار در قرآن ٬ و آن هم در سورۀ سبأ ذکر
شده است.
خداوند سبحان می فرماید: ( فَلمََّا قَضَْیَنا عَلیَْهِ اْلمَْوتَ مَا
دَلهَُّمْ عَلىَ مَْوتهِِ إلَِّا دَابةَُّ اْلَْأرضِ تأَْکُلُ مِْنسَأتَهَُ فَلمََّا خََّر
تبَیَنََّتِ اْلجِنُّ أنَْ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ اْلغَْیبَ مَا لبَثُِوا فِی اْلعََذابِ
.{ اْلمُهِینِ )[ 1]{سبأ : 14
2مورچه
(النمل)
نام این حشره سه بار به شکل متوالی ٬ در یک آیه و در
یک سوره ذکر شده است ٬ آن سوره نیز سورۀ نمل می
باشد ٬ که به اسم این حشره نامیده شده است.
خداوند در سوره نمل ٬ آیه 18 چنین می فرماید: (حََّتى إذَِا
أتَوَْا عَلىَ وَاِد الَّنمْلِ قَالتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَهَُّا الَّنمْلُ اْدخُُلوا
مَسَاکَِنکُمْ لا یحَْطِمََّنکُمْ سُلیَْمَانُ وَجُُنوُدُه وَهُمْ لا یشَْعُُرونَ)
.[2]
3زنبور
عسل (النحل)
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری شده است.
فقط یک بار نام زنبور عسل (النحل) در قرآن ذکر شده ٬ و
آن هم در خود سوره نحل می باشد.
در آیۀ 68 سورۀ نحل خداوند می فرماید: (وَأوَْحَى ربکَُّ
إلِىَ الَّنحْلِ أنَِ اتخَِّذِی مِنَ اْلجِباَلِ بُیوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
.[ یعَْرِشُونَ)[ 3
4شپش
(القمل)
یک بار در قرآن ذکر شده است ٬ و آن هم در سورۀ اعراف ٬
در این فرمودۀ خداوند: (فَأرَْسَْلَنا عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ
حشرات نام برده شده در قرآن کریم
Jawad Ahmadi : نویسنده
شنبه 2
اردیبهشت
1391
(45) Jawad Ahmadi
پیوندهای روزانه
فهرست وب های ایرانی
خبرهای روز
کانون طراحی گرافیک پاراکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال لینک روزانه
آرشیو
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
همه آرشیوها
نویسندگان
نظرسنجی
" قرآنکریم دارای چند آیت میباشد؟ "
6666
6543
6231
6453
7000
ثبت
Jawad Ahmadi
آخرین پست ها
آموزش ها و یادآوری های لازم برای
تمرین و تکرار و نگهداری حفظ
قرآن کریم
پایبندی بر حفظ و مرور قرآن و
هشدار در مورد فراموش نمودن
آن
آدابی که حافظان قرآن لازم است
رعایت کنند
خواندن قرآن باصدای بلند
آشنائی با علم قرآئت
اعجاز تشریعی در قرآن
قرآن و کتاب دو اسم برای کلام
لله
انواع خزندگان در قرآن
حشرات نام برده شده در قرآن
کریم
حفظ قرآن کریم
قرآن در باره آسمان و زمین
چرا قرآن به زبان عربی است؟
آیا قرآن با قاعدۀ ممنوع از صرف
مخالفت می کند؟
معجره لایه های اتمسفرکوههاجدایی
قاره هاآهنبادها
و باران
در قرآن
معجزات علمی قرآن
همه پستها
آمار وبلاگ
کل بازدید : 8816
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 5
بازدید این ماه : 103
بازدید ماه قبل : 577
تعداد نویسندگان : 0
تعداد کل پست ها : 45
آخرین بازدید : چهارشنبه 5 آذر
(12:45) 1393
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 3
اردیبهشت 1391
جستجو
RSS
ATOM
تبلیغات
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 2/4
وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا
.{ قَْومًا مُجْرِمِینَ)[ 4] {اعراف: 133
5پروانه
(الفراش)
نام این حشره فقط یک بار در قرآن ٬ در سورۀ قارعه ذکر
شده است.
.{ (یوَْمَ یکَُونُ الَّناسُ کَاْلفََراشِ اْلمَْبُثوثِ)[ 5] {قارعه: 4
6عنکبوت
نام این حشره دو بار در قرآن کریم به شکل متوالی در یک
آیه آمده است.
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری
شده است. (سورۀ عنکبوت).
خداوند در آیه 41 سورۀ عنکبوت می فرماید: (مََثلُ الذَِّینَ
اتخََُّذوا مِنْ دونِ اللهَِّ أوَْلیِاََء کَمََثلِ اْلعَْنکَُبوتِ اتخَََّذتْ بیًَْتا وَإنَِّ
.[ أوَْهَنَ اْلُبُیوتِ لبَیَْتُ اْلعَْنکَُبوتِ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ)[ 6
7مگس
(الذباب)
نام این حشره دو بار به شکل متوالی در یک آیه از قرآن
آمده است.
نام سورۀ که اسم مگس در آن آمده است ٬ سورۀ حج می
باشد.
خدای سبحان در آیۀ 73 سورۀ حج می فرماید: (یاَ أیَهَُّا
الَّناسُ ضُرِبَ مََثلٌ فَاسَْتمِعُوا لهَُ إنَِّ الذَِّینَ تدَْعُونَ مِنْ دونِ
اللهَِّ لنَْ یخَُْلُقوا ذباَباً وَلوَِ اجَْتمَعُوا لهَُ وَإنِْ
یسَُْلْبُهمُ الذّباَبُ شَْیًئا لا یسََْتْنِقُذوُه مِْنهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ
.[ وَاْلمَطُْلوبُ)[ 7
8ملخ
(الجراد)
نام این حشره دو بار در قرآن ٬ و در دو سورۀ اعراف و قمر ٬
ذکر شده است.
خداوند در سورۀ اعراف آیۀ 133 می فرماید: (فَأرَْسَْلَنا
عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ
مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا قَْومًا مُجْرِمِینَ).
و در سوره قمر آیه 7: (خُشَّعًا أبَْصَاُرهُمْ یخَُْرجُونَ مِنَ
.[ اْلَأجَْداثِ کَأنَهَُّمْ جََرادٌ مُْنَتشٌِر)[ 8
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 3/4
محدثه پنجشنبه 7 فروردین 08:06 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:59 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:58 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:56 1393
ب.ظ
چهارشنبه 17 مهر 11:59 1392
ب.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
نام :
ایمیل :
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
خوب
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمی شود
http://wwrtghfhgjgh
خیلی گلی
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
( نظرات( 7
9پشه
(البعوض)
این حشره یک بار در قرآن ٬ در سورۀ بقره ذکر شده است.
(إنَِّ اللهََّ لا یسََْتحْییِ أنَْ یضَْرِبَ مََثًلا مَا بعَُوضَةً فَمَا فَْوقَهَا
فَأمََّا الذَِّینَ آمََُنوا فَیعَْلمَُونَ أنَهَُّ اْلحَقُّ مِنْ ربهِِّمْ وَأمََّا الذَِّینَ
کَفَُروا فَیقَُوُلونَ مَاذَا أرََادَ اللهَُّ بهََِذا مََثًلا یضِلُّ بهِِ کَثیًِرا وَیهَْدِی
.{1موریانه
(دابة الارض)
نام این حشره یک بار در قرآن ٬ و آن هم در سورۀ سبأ ذکر
شده است.
خداوند سبحان می فرماید: ( فَلمََّا قَضَْیَنا عَلیَْهِ اْلمَْوتَ مَا
دَلهَُّمْ عَلىَ مَْوتهِِ إلَِّا دَابةَُّ اْلَْأرضِ تأَْکُلُ مِْنسَأتَهَُ فَلمََّا خََّر
تبَیَنََّتِ اْلجِنُّ أنَْ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ اْلغَْیبَ مَا لبَثُِوا فِی اْلعََذابِ
.{ اْلمُهِینِ )[ 1]{سبأ : 14
2مورچه
(النمل)
نام این حشره سه بار به شکل متوالی ٬ در یک آیه و در
یک سوره ذکر شده است ٬ آن سوره نیز سورۀ نمل می
باشد ٬ که به اسم این حشره نامیده شده است.
خداوند در سوره نمل ٬ آیه 18 چنین می فرماید: (حََّتى إذَِا
أتَوَْا عَلىَ وَاِد الَّنمْلِ قَالتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَهَُّا الَّنمْلُ اْدخُُلوا
مَسَاکَِنکُمْ لا یحَْطِمََّنکُمْ سُلیَْمَانُ وَجُُنوُدُه وَهُمْ لا یشَْعُُرونَ)
.[2]
3زنبور
عسل (النحل)
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری شده است.
فقط یک بار نام زنبور عسل (النحل) در قرآن ذکر شده ٬ و
آن هم در خود سوره نحل می باشد.
در آیۀ 68 سورۀ نحل خداوند می فرماید: (وَأوَْحَى ربکَُّ
إلِىَ الَّنحْلِ أنَِ اتخَِّذِی مِنَ اْلجِباَلِ بُیوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
.[ یعَْرِشُونَ)[ 3
4شپش
(القمل)
یک بار در قرآن ذکر شده است ٬ و آن هم در سورۀ اعراف ٬
در این فرمودۀ خداوند: (فَأرَْسَْلَنا عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ
حشرات نام برده شده در قرآن کریم
Jawad Ahmadi : نویسنده
شنبه 2
اردیبهشت
1391
(45) Jawad Ahmadi
پیوندهای روزانه
فهرست وب های ایرانی
خبرهای روز
کانون طراحی گرافیک پاراکس
همه پیوندهای روزانه
ارسال لینک روزانه
آرشیو
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
همه آرشیوها
نویسندگان
نظرسنجی
" قرآنکریم دارای چند آیت میباشد؟ "
6666
6543
6231
6453
7000
ثبت
Jawad Ahmadi
آخرین پست ها
آموزش ها و یادآوری های لازم برای
تمرین و تکرار و نگهداری حفظ
قرآن کریم
پایبندی بر حفظ و مرور قرآن و
هشدار در مورد فراموش نمودن
آن
آدابی که حافظان قرآن لازم است
رعایت کنند
خواندن قرآن باصدای بلند
آشنائی با علم قرآئت
اعجاز تشریعی در قرآن
قرآن و کتاب دو اسم برای کلام
لله
انواع خزندگان در قرآن
حشرات نام برده شده در قرآن
کریم
حفظ قرآن کریم
قرآن در باره آسمان و زمین
چرا قرآن به زبان عربی است؟
آیا قرآن با قاعدۀ ممنوع از صرف
مخالفت می کند؟
معجره لایه های اتمسفرکوههاجدایی
قاره هاآهنبادها
و باران
در قرآن
معجزات علمی قرآن
همه پستها
آمار وبلاگ
کل بازدید : 8816
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 5
بازدید این ماه : 103
بازدید ماه قبل : 577
تعداد نویسندگان : 0
تعداد کل پست ها : 45
آخرین بازدید : چهارشنبه 5 آذر
(12:45) 1393
آخرین بروز رسانی : یکشنبه 3
اردیبهشت 1391
جستجو
RSS
ATOM
تبلیغات
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 2/4
وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا
.{ قَْومًا مُجْرِمِینَ)[ 4] {اعراف: 133
5پروانه
(الفراش)
نام این حشره فقط یک بار در قرآن ٬ در سورۀ قارعه ذکر
شده است.
.{ (یوَْمَ یکَُونُ الَّناسُ کَاْلفََراشِ اْلمَْبُثوثِ)[ 5] {قارعه: 4
6عنکبوت
نام این حشره دو بار در قرآن کریم به شکل متوالی در یک
آیه آمده است.
یک سوره از قرآن به نام این حشره نام گذاری
شده است. (سورۀ عنکبوت).
خداوند در آیه 41 سورۀ عنکبوت می فرماید: (مََثلُ الذَِّینَ
اتخََُّذوا مِنْ دونِ اللهَِّ أوَْلیِاََء کَمََثلِ اْلعَْنکَُبوتِ اتخَََّذتْ بیًَْتا وَإنَِّ
.[ أوَْهَنَ اْلُبُیوتِ لبَیَْتُ اْلعَْنکَُبوتِ لوَْ کَاُنوا یعَْلمَُونَ)[ 6
7مگس
(الذباب)
نام این حشره دو بار به شکل متوالی در یک آیه از قرآن
آمده است.
نام سورۀ که اسم مگس در آن آمده است ٬ سورۀ حج می
باشد.
خدای سبحان در آیۀ 73 سورۀ حج می فرماید: (یاَ أیَهَُّا
الَّناسُ ضُرِبَ مََثلٌ فَاسَْتمِعُوا لهَُ إنَِّ الذَِّینَ تدَْعُونَ مِنْ دونِ
اللهَِّ لنَْ یخَُْلُقوا ذباَباً وَلوَِ اجَْتمَعُوا لهَُ وَإنِْ
یسَُْلْبُهمُ الذّباَبُ شَْیًئا لا یسََْتْنِقُذوُه مِْنهُ ضَعُفَ الطَّالبُِ
.[ وَاْلمَطُْلوبُ)[ 7
8ملخ
(الجراد)
نام این حشره دو بار در قرآن ٬ و در دو سورۀ اعراف و قمر ٬
ذکر شده است.
خداوند در سورۀ اعراف آیۀ 133 می فرماید: (فَأرَْسَْلَنا
عَلیَْهِمُ الطُّوفَانَ وَاْلجََرادَ وَاْلُقمَّلَ وَالضَّفَاِدعَ وَالدَّمَ آیَاَتٍ
مُفَصََّلاتٍ فَاسَْتکْبرَُوا وَکَاُنوا قَْومًا مُجْرِمِینَ).
و در سوره قمر آیه 7: (خُشَّعًا أبَْصَاُرهُمْ یخَُْرجُونَ مِنَ
.[ اْلَأجَْداثِ کَأنَهَُّمْ جََرادٌ مُْنَتشٌِر)[ 8
11/26/ معلومات قرآن حشرات
نام برده شده در قرآن کریم 2014
http://quraninfo.mihanblog.com/post/41 3/4
محدثه پنجشنبه 7 فروردین 08:06 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:59 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:58 1393
ب.ظ
مینا پنجشنبه 7 فروردین 07:56 1393
ب.ظ
چهارشنبه 17 مهر 11:59 1392
ب.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
زهرا خجسته فرد سه شنبه 26 شهریور 08:32 1392
ق.ظ
نام :
ایمیل :
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
خوب
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمیشه
http://wwrtghfhgjgh
عالی هیچ کجا پیدانمی شود
http://wwrtghfhgjgh
خیلی گلی
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
وبلاگ بسیار خوبی است ومطالب بسیار خوبی در آن است
http://zahra874.blogfa.com
( نظرات( 7
9پشه
(البعوض)
این حشره یک بار در قرآن ٬ در سورۀ بقره ذکر شده است.
(إنَِّ اللهََّ لا یسََْتحْییِ أنَْ یضَْرِبَ مََثًلا مَا بعَُوضَةً فَمَا فَْوقَهَا
فَأمََّا الذَِّینَ آمََُنوا فَیعَْلمَُونَ أنَهَُّ اْلحَقُّ مِنْ ربهِِّمْ وَأمََّا الذَِّینَ
کَفَُروا فَیقَُوُلونَ مَاذَا أرََادَ اللهَُّ بهََِذا مََثًلا یضِلُّ بهِِ کَثیًِرا وَیهَْدِی
.{

/ 0 نظر / 44 بازدید