پیام آسمانی هفتم

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان:  /9/1392

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   40 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:8

نام اموزشگاه :                                                       نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه هفتم

شماره صندلی :                           درس :پیام آسمان                          نوبت             تعداد صفحه:                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

 

2

 

 

 


1

 

5/1

 

 

 


2

 


1

1

 

1

 

 

5/0

 

1-کامل کنید :

 

   الف :مهمترین وسادهترین راه برای جلب یاری خدا              است.                    ب:شهادتین یعنی :گواهی به یگانگی......وپیامبری حضرت...... 

 

ج :استفاده صحیح ازنعمت            واستفاده ناصحیح از نعمت             است .

 

 

2-چهار مورد ازساده زیستی  پیامبر  را بنویسید:

                                                                                                                                                                         

 

 

 

3- مرگ برای چه کسانی وحشتناک ونا خوشایند است چرا؟

 

 

 

 

 

4-صبر کردن  وتقواداشتن  را توضیح دهید ؟

 

 

     

 

5-قرن حاضر (اروپا ) با عصر جاهلیت مقایسه کنید؟ (2مورد)

 

 

 

6-دوتا ازکارهایی که موجب زندگی خوب در دنیا وآخرت می شود را  نامببرید ؟

 

 

7- سخن امام صادق(ع) درمورد نیکی به پدر ومادررا بنویسید؟

 

 

 

 

8- این سخن در باره ی کیست؟  ( به را ستی که تودرای اخلاقی بسیار نیکوهستی ).

پیامبر (ص)                امام علی (ع)          امام صادق (ع)           امام رضا (ع)   

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید