بارم بندی عربی هفتم

بارم بندی امتحان عربی ا ول متوسّ طه یک (پایه هفتم) :

الف : مهارت ترجمه

نمره
۰/ ۲ ترجمۀ جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مفرد) ۵
۰/ ۳ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مثن ی) ۵
۰/ ۴ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به جمع) ۵
۰/ ۵ ترجمه جمله عربی به فارسی (از درس جمع مکسّر ) ۵
۶ ترجمه جمله های عربی به فارسی
ره ط رّاحی شود.) B ء استفهام. از هر کدام نیم " (از اس
۱/۵
یر منفصل و متّصل) ۱ " ۷ ترجمه جمله عربی به فارسی (از ض
۰/ ۸ تکمیل ترجمۀ ناقص( دو کلمه) ۵
۹ انتخاب ترجمۀ صحیح(سؤال دو گزینه ای) ۱
ب: مهارت واژه شناسی
اسم هر تصویر به زبان عربی (چهار تصویر) ۱ U ۱ نوش
۳
نمره
۰/ ۲ مترادف و متضاد ۵
۳ معنی کلمه در جمله ۱
۰/ هنگ در میان چند کلمه ( دو مورد) ۵ " ۴ تشخیص کلمۀ ناه
ج : مهارت
شناخت و کاربرد قواعد
و جمع مکسّر ۱ ] ،جمع مؤنّث سا ] ۱ شناخت و کاربرد اسم مثنّی،جمع مذکّر سا
۴
نمره
۰/ رین دوم بخش دوم از درس سوم ۷۵ c ۲ شناخت و کاربرد ضمیر شبیه
۰/ ۳ شناخت و کاربرد اسم اشاره : مفرد ، مثنی و جمع و مذکّر و مؤن ث ۷۵
۰/ ۴ شناخت و کاربرد اسم های مفرد ،مثنی و جمع ۷۵
۰/ ۵ شناخت و کاربرد اسم استفهام ۷۵
د : مهارت درک و فهم
۰/ ت مناسب (سؤال سه گزینه ای) ۵ " ۱ پر کردن جاهای خالی با کل
۳
نمره
« ت ستون اول به ستون دوم " وصل کردن کل » ۲ س ؤال جور کردنی از کاربرد واژگان
یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که » (چهار مورد) و
«. باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود
۱
۰/ ت پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده (دو جمله) ۵ " ۳ جمله سازی با کل
و طراحی ۴سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر U ۴ درک مطلب (ارائه م
اساس مفهوم هر جمله)
۱
ه : مهارت مکالمه
ء استفهام.شامل پنج جمله " پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای اس
۲ « هَل یا أ ، أینَ ، مَن ، ما و ما هوَ و ما هی و ماذا ، کَم » پرسشی با
۲
نمره
جمع نم ره ها ۲۰
تذکّرات: ( برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نیز نیم ترم ها )
اید. B ره در بارم بندی تغییراتی اجرا B ۱- در طرّاحی سؤالات امتحانی طرّاح مجاز است تا یک
۲- بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی است.
۳- در بسیاری از موارد سؤالات بخش های مختلف با تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد. مثلاً در بخش مهارتِ ترجمه ، امکان
دارد در یک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان بیاید.
۴- در طرّاحی سؤالاتِ مترادف و متضاد باید توجّه داشت که در نیمه نخست کتاب، بیشتر متضاد وجود دارد تا مترادف. لذا نباید از دانش آموز
رینات موجود در کتاب باید سؤال داده شود. c نند " خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ بنویسد بلکه ه
برای تایپ سؤالات امتحان عربی مناسب هستند. Simplified Arabic ، Traditional Arabic، B Badr ، Adobe Arabic ۵- فونت های
بارم بندی امتحان عربی ا ول متوسّ طه یک (پایه هفتم) : نوبت دوم ( از سهبندی امتحان عربی ا ول متوسّ طه یک (پایه هفتم) : نوبت اوّل ( از سه درس اوّل ، دوم و سوم )

الف : مهارت ترجمه
۱ ترجمۀ حدیث ۲
۸
نمره
۰/ ۲ ترجمۀ جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مفرد) ۵
۰/ ۳ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به مثن ی) ۵
۰/ ۴ ترجمه جمله عربی به فارسی (از اسم اشاره به جمع) ۵
۰/ ۵ ترجمه جمله عربی به فارسی (از درس جمع مکسّر ) ۵
۶ ترجمه جمله های عربی به فارسی
ره ط رّاحی شود.) B ء استفهام. از هر کدام نیم " (از اس
۱/۵
یر منفصل و متّصل) ۱ " ۷ ترجمه جمله عربی به فارسی (از ض
۰/ ۸ تکمیل ترجمۀ ناقص( دو کلمه) ۵
۹ انتخاب ترجمۀ صحیح(سؤال دو گزینه ای) ۱
ب: مهارت واژه شناسی
اسم هر تصویر به زبان عربی (چهار تصویر) ۱ U ۱ نوش
۳
نمره
۰/ ۲ مترادف و متضاد ۵
۳ معنی کلمه در جمله ۱
۰/ هنگ در میان چند کلمه ( دو مورد) ۵ " ۴ تشخیص کلمۀ ناه
ج : مهارت
شناخت و کاربرد قواعد
و جمع مکسّر ۱ ] ،جمع مؤنّث سا ] ۱ شناخت و کاربرد اسم مثنّی،جمع مذکّر سا
۴
نمره
۰/ رین دوم بخش دوم از درس سوم ۷۵ c ۲ شناخت و کاربرد ضمیر شبیه
۰/ ۳ شناخت و کاربرد اسم اشاره : مفرد ، مثنی و جمع و مذکّر و مؤن ث ۷۵
۰/ ۴ شناخت و کاربرد اسم های مفرد ،مثنی و جمع ۷۵
۰/ ۵ شناخت و کاربرد اسم استفهام ۷۵
د : مهارت درک و فهم
۰/ ت مناسب (سؤال سه گزینه ای) ۵ " ۱ پر کردن جاهای خالی با کل
۳
نمره
« ت ستون اول به ستون دوم " وصل کردن کل » ۲ س ؤال جور کردنی از کاربرد واژگان
یا ارائه پنج کلمه که یکی اضافه است و چهار جمله دارای جای خالی که » (چهار مورد) و
«. باید جای خالی با کلمه مناسب کامل شود
۱
۰/ ت پراکنده با توجّه به ترجمۀ فارسی داده شده (دو جمله) ۵ " ۳ جمله سازی با کل
و طراحی ۴سؤال یا ارائه چهار جمله و تعیین درست و غلط آنها بر U ۴ درک مطلب (ارائه م
اساس مفهوم هر جمله)
۱
ه : مهارت مکالمه
ء استفهام.شامل پنج جمله " پاسخ کوتاه یک کلمه ای به جمله های دارای اس
۲ « هَل یا أ ، أینَ ، مَن ، ما و ما هوَ و ما هی و ماذا ، کَم » پرسشی با
۲
نمره
جمع نم ره ها ۲۰
تذکّرات: ( برای طرّاحی سؤال در نوبت اوّل و دوم و نیز نیم ترم ها )
اید. B ره در بارم بندی تغییراتی اجرا B ۱- در طرّاحی سؤالات امتحانی طرّاح مجاز است تا یک
۲- بار اصلی سؤالات امتحانی ترجمه از عربی به فارسی است.
۳- در بسیاری از موارد سؤالات بخش های مختلف با تلفیق می شوند و تفکیک مهارت های زبانی امکان ندارد. مثلاً در بخش مهارتِ ترجمه ، امکان
دارد در یک جمله چند مفهومِ مختلف هم زمان بیاید.
۴- در طرّاحی سؤالاتِ مترادف و متضاد باید توجّه داشت که در نیمه نخست کتاب، بیشتر متضاد وجود دارد تا مترادف. لذا نباید از دانش آموز
رینات موجود در کتاب باید سؤال داده شود. c نند " خواست مترادف و یا متضاد کلمه ای را از حفظ بنویسد بلکه ه
برای تایپ سؤالات امتحان عربی مناسب هستند. Simplified Arabic ، Traditional Arabic، B Badr ، Adobe Arabic ۵- فونت های

/ 0 نظر / 15 بازدید