پیام آسمان پایه سوم وهفتم

1-معنا ومفهوم (لا یکتف الله نفسا الا وسعها ...) رابنویسید؟

 1-کامل کنید :   الف :یوم الحساب.یعنی :                                   ب :اولین چیزی که در قیامت مورد محسبه قرار می گیرد.........است.                                                     ج:کم وزیاد کردن..........و.........نماز عمدایا سهوانماز راباطل می کند.     ج :عادل باشد یعنی خودش به         دینی عمل کند واز          دوری کند .

 2-چهار مورد از مبطلات نماز را بنویسید:                                                  

3-سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید :

4 باقیات الصالحات را با ذکر دونمونه تعریف کنید  

5جرا خداوند تکالیف دینی را بر ما واجب کرده است؟

6 شبیخون فرهنگی(جنگ نرم) با ذکر دو مثال تعریف کنید؟

7- سخن امام صادق(ع) درمورد ارزش عبادت نوجوان را بنویسید؟

8-جهاد دفاعی یعنی چه؟ درچه زمانی وبر چه کسانی واجب است؟

9-برای چه کارهایی وضو گرفتن واجب است؟(3مورد)

10-چرا به خداوند آمرزنده وپرده پوش می گویند ؟

11-سه مورد از نقشه های دشمنان در حال حا ضردر زمینه جنگ نرم چیست ؟

12-امام صادق (ع)درباره ی تا ثیرقراءت قرآن در جوانی چه می فرماید؟

 


 

 

 

 

پیام های آسمان پایه هفتم 92

 

1-معنی ومفهوم آیه (...لءن شکرتم لازیدنکم ...)رابنویسید ؟(1نمره)

 

2- کامل کنید ( 5/2 نمره)

 

     1-ماجرای از خود گذشتگی امام علی (ع) درشب هجرت به..........مشهور است .

     2-مر جع تقلید باید عادل باشد یعنی به.............دینی عمل کند واز .......دوری کند.

     3-........تنها راه رسیدن به سعادت دنیا وآخرت است .

     4-به مجتهدی که مردم برای احکام مراجعه میکنند ...........می گویند.

 

3-گزینه صحیح (ص)و گزینه غلط را(غ) بکذارید.(1نمره)

          1-حالت انساتها هنگام مرگ یکسان نیست......

          2- تنها پیشرفت های علمی برای یافتن راه خوشبختی  کافی است.........        

 

4- مرگ برای چه کسانی وحشتناک ونا خوشایند است چرا؟ (5/1نمره)

 

   

5-3تا از نشانه های بلوغ را نامببرید :(5/1)

 

 

6-دوتا ازکارهایی که موجب زندگی خوب در دنیا وآخرت می شود را  نامببرید ؟ (1نمره)

 

 

7- سخن امام صادق(ع) درمورد نیکی به پدر ومادررا بنویسید؟ (1نمره)

 

8-2نمونه از فدا کاریهای امام علی (ع)را بنویسید ؟(1نمره)

 

9-عزت نفس یعنی چه ؟(1نمره)

 

10- 4تا از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه (س) رابنویسید؟(2نمره)

 

11- چراخداوند همه دعا هارا مستجاب نمی کند؟(5/1نمره)

 

12-توضیح دهید از چه زمانی فراگیر باید تکالیفش را آغاز کند چرا؟(5/1نمره)

 

13- خداوند از آگاهان چه عهدی گرفته؟(سخن امام علی (ع)5/1نمره )

 

14-امام صادق (ع)در مورد ارزش عبادت نو جوان چه می فرماید؟(2نمره)   

 

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید