اسما خداوند

هو

11

صاحب یقین شود و از اهل معرفت

الله

66

اسم اعظم جامع تمام اسماء

الواحد

19

برای انس و الفت و عزت

الاحد

13

برای انقطاع از خلق و رهایی از کثرت

الصمد

134

مداومت بر آن سبب بی نیازی

الاول

37

پیش از شروع کار موجب برکت

الاخر

801

غلبه بر خصم و عزت و حسن عاقبت

السمیع

180

استجابت دعا، هرگز پریشان نگردد

البصیر

302

رفع درد چشم، و اهل یقیین شدن

القدیر

314

غلبه بر خصم و قوت قلب و تسلط بر امور

القاهر

306

موجب بیرون رفتن دوستی دنیا از دل

العلی

110

کسب آبرو و منزلت

الاعلی

111

موجب محبوب شدن در قلوب

الباقی

113

برای طول عمر و استحکام امور و بقای اولاد

البدیع

86

معرفت روزی و درست آمدن کارها

الباری

213

خلاصی از تنهای و پیدا شدن فرزند

الاکرم

261

برآمدن مقاصد دنیا آخرت و آخرت

الظاهر

261

برای ظهور مخفیات و گمشده ها

الباطن

62

اطلاع از اسرار مکنونه

الحی

18

شفا، ایمنی، طول عمر و رفع مفاجات

الحکیم

78

خداوند او را حکمات بیاموزد

العلیم

150

فتوحات قلبیه و معارف حقیقیه

الحلیم

88

امن از خوف، آرامی دل

الحفیظ

998

از مهلکه خائف است و سریع الاجابه

الحق

108

خلاصی از دست طلبکار و گمشده

الحسیب

80

فیصله یافتن امور به هم ریخته

الحمید

62

برطرف شدن اخلاق ذمیمه

الحفی

98

برای دوستی و محبت، علم و معرفت

الرب

202

برآورده شدن حاجات، محبت، قدرت و امنیت

الرحمن

298

مورد عنایت حق

الرحیم

258

برآوردن حوائج دنیا و آخرت

الذاری

911

برای رد غایب (گمشده)

الرزاق

308

وسعت روزی در مال حلال

الرقیب

312

حفظ مال و اهل و عیار

الروف

286

مسخر نمودن افراد

الرائی

221

برای حصول معرفت و بصیرت

السلام

131

شفا و سلامتی

المومن

136

ثابت کننده ایمان، از شر جن و انس

المهیمن

145

طالب اسرار باطن

العزیز

94

افزایش عزت

الجبار

206

از شر ستمکاران، درمان درد

المتکبر

662

برای حصول بزرگواری

السید

74

حصول بزرگی و شرافت

السبوح

76

از شر نفس و وساوس شیطان در امان بودن

الشهید

319

اطلاع از مغیبات، نافع

الصادق

195

صدق و صفای باطن

الصانع

211

استوار شدن صنایع

الطاهر

215

حصول اخلاق فاضله

العدل

104

برخوردارشدن لطایف خداوند

العفو

156

آمرزش گناهان

الغفور

1286

آمرزش گناه و از بلا ها محفوظ

الغنی

1060

سود در تجارت

الغیاث

1511

دفع اضطرار و وحشت تنهای

الفاطر

290

برآورده شدن مهمات

الفرد

284

خلاصی از کثرت

الفتاح

486

گشاینده خزاین رزق و رحمت

الفالق

211

پیدا شدن راه گمشده

القدیم

154

طول عمر و سلامت بدن

الملک

90

حصول جاه و غنی و دولت

القدوس

170

دل صاف و از وسوسه ایمن

القوی

116

توانایی و قوت نافع

القریب

312

گشوده شدن کارهای بسته

القیوم

156

تصفیه دل

القابض

903

بر دفع دشمن قوی

الباسط

72

وسعت و کثرت نعمت

قاضی الحاجات

1355

برآمدن حاجات و مطالب مهمه

المجید

57

موجب شفای دردها و نور دل

الولی

46

ایمن بودن از غرق و حرق

المنان

141

برای دفع تنگدستی و فقر

المحیط

67

حصول علم و معرفت

المبین

102

جلب محبت و احقاق حق

المقیت

550

توسعه رزق

المصور

336

اعطای فرزند صالح

الکریم

270

از جایی که گمان نبرید روزی دهد

الکافی

111

کفایت مهمات و دفع شر دشمنان

کاشف الضر

1432

رفع هم و فقر و بیماری

الوتر

606

حصول تجرد و انقطاع از خلق

النور

256

دلش به نور الهی منور گردد

الوهاب

14

او را از خلق مستغنی گرداند

الناصر

241

بر دشمنان مظفر و منصور

الواسع

137

وسعت رزق و طول عمر

الودود

20

ایجاد محبت و دوستی

الهادی

20

حقیقت امر آشکار شدن

الوفی

96

راست آمدن وعده

الوکیل

66

ایمنی از حرق و غرق

الوارث

707

حاجتش روا شود

البر

207

فرزند از آفات سالم ماند

الباعث

573

باطن زنده و دل نورانی شود

التواب

409

دفع وسوسه و آفت جن

الجواد

14

دفع صفت بخل

الجلیل

73

حصول بزرگی و حشمت

الخبیر

812

خبر از امور پنهانی

الخالق

731

نورانی شدن قلب

خیر الناصرین

1242

غلبه بر دشمن

الدیان

65

صفای باطن ،بازگشت غایب

الشکور

526

شفا ، وسعت معیشت

العظیم

1020

حصول جاه و عظمت

اللطیف

129

عالم به اشیا

الشافی

391

شفای امراض درونی و بیرونی

الکبیر

232

برآورده شدن حاجات، محبت، قدرت و امنیت

/ 0 نظر / 65 بازدید