سوالات کتاب حماسه حسین

      باسمه تعالی

سوالات مسابقه ویژه فرهنگیان محترم

منبع سوالات کتاب حماسه حسینی جلد اول متفکر شهید استاد متضی مطهری

ـــــــــــــــــــــــــ

1-)عبارت های(أمرتکم بشیءٍ الا وقد بسبقتکم بالعمل به ولا نمیتکم عن شیءٍ الا وقد سبقتکم باالهی عنه)مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

الف)اولین درجه و مرتبه نهی از منکر هجر و اعراض است.

ب)مرحله ی دوم امر به معروف زبانی است.

ج)بهترین امر به معروف،عمل صالح و تقوا است.

د)موارد «ب»و «ج»

2)شرایط موفق بودن پیام چیست؟

الف)حقانیت آن پیام به کار بستن متد وروش صحیح پیام رسانی  استفاده از وسایل وامکانات طبیعی وصنعتی

ب)حقانیت پیام استفاده از وسایل وامکانات طبیعی وصنعتی

ج)به کاربستن متد وروش صحیح پیام رسانی

د)پرهیز کردن از افراط وتفریط

3)از نظر علمی ودینی اصطلاح مقام ثبوت ومقام اثبات چیست؟

الف)مقام اثبات مقام شی فی نفسه است ومقام ثبوت مقام شی برای ماست

ب)اولی مقام شی فی نفسه است ودومی مقام شی برای ماست

ج)مقام اثبات وثبوت فرقی با هم ندارد

د)مقام ثبوت مقام وقوع است ومقام اثبات مقام واقع است

 

 

 

)یک شعر یا نثر حما سی چه نوع شعری است ؟

الف)در روح انسان جولان ایجاد میکند

ب)در روح انسان چندان تاثیری نداشته باشد

ج)درروح و جان انسان هیجانی در جهت سلحشوری ومقا ومت ایجاد می کند

د)در وجود انسان یک حس دفاعی ایجاد میکند

)قرآن کریم چه کسی را تشبیه به چراغ میکند تا ظلمت ها ازمیان برود وهر کسی بتواند به کا رخودش مشغو ل باشد ؟

الف)حضرت علی(ع)

ب)اهل بیت (ع)

ج)پیامبر(ص)

د)الف وج

)اثر وخاصیت یک سخن یا تاریخچه یا شخصیت حماسی چگونه است؟

الف)حمّیت وغیرت به وجود آورد

ب)تن ها را از رخوت وسستی خارج کند

ج)خون ها را به حرکت وجوشش در اورد 

د)همه موارد

)در کدام یک از عبارت های قرانی زیر مشخصات  حماسه مقدس اورده شده است؟

الف)إن فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیا

ب)ولا یتخذ بعضا اربابا من دون الله

ج)قل یا اهل الکتاب تعالوا إلی کلمة سواء بیننا إلی کلمة سواء بیننا وبینکم

د)ان ابراهیم کان امه قانتا

علی(ع)را به ترتیب در چه چیزی می توان جستجو کرد؟

الف)حماسی ، مردانگی

ب)توانمندی ، ایثار

ج)مردانگی ، حماسه

د)گذشت ، صلابت

)تاریخ ورود اسراء به شام در چه زمانی است؟

الف)دوم ماه صفر

ب)بیست و دو روز از اسارت زینب گذشته بود

ج)دهم ماه صفر

د)موارد الف و ب

 

)سه نفر ازفدا کارانی که با زن وفرزند به خدمت ابا عبدالله آمده بودند عبارت اند از:

الف)مسلم بن عوسجه ،عبد الله بن عمر،حرث بن جنادة الا نصاری

ب)ابوذر غفا ری ،عمرو بن قرظة،مختار

ج)محمد بن حنفیه،ابوذر غفاری،هاشم بن عتبه

د)هیچکدام

)در عبارت راوی «وکم اروالله خفرة قط انطق منها »منظور از خفرة به چه معناست؟ 

الف)محجبه

ب)شجاع

ج)زن با حیا

د)خطیب توانا 

)مجموع نامه هاو کلمات قصار وخطبه های مولا علی چه  قسمتی از نهج البلاغه راتشکیل مید هند؟

الف)یک ثلث،دو ثلث

ب)دو ثلث ،یک ثلث

ج)یک ثلث،یک ثلث

د)دو ثلث،دوثلث

)معنای اراده تکوینی وتشریعی به ترتیب عبارتند از:

الف)در مقا بل قضا وقدر الهی دیگر کاری نمی  شود کرد خدا اینطور راضی است و اینچنین میخواهد

ب)خدا اینچنین امرکرده در مقابل سرنوشت خداباید صبرکرد .

ج)رضای خدا حق است حق همیشه در مصلحت است

د)مشیت خدا در خود قرآن به کار برده شده مشیت یعنی ان جهت کما ل فرد

)پیامبر خطاب به حضرت علی «ع»فرمود«انت وزیری»کلمه وزیر به چه معناست؟

الف)کمک کردن 

ب)معاون

ج)جانشین

د)موارد الف وب

)در عبا رت قرآ نی«فاذا فرغت فانصب والی ربک فارغب»مقصود از انصب چیست؟

الف)علی را ازخلا فت بر کنار کن

ب)علی را به خلا فت منصوب کن 

ج)علی عزل شده است 

د)هیچکدام 

 

 

)تحریف یعنی چه؟

الف)متمایل کردن یک چیز از آن مسیر اصلی و وضع اصلی که داشته است

ب)شرح دادن کلام برای دیگری است

ج)تحریف نوعی نقل واقعه ی بزرگ است

د)هیچکدام

اولین شرط تقد س یک نهضت چیست؟

الف)آن نهضت هدف عالی داشته باشد

ب)منظور و هدف آن نهضت کلی و نوعی انسانی باشد

ج)منظور و هدف آن نهضت شخصی و فردی نباشد

د)موارد ب و ج

)پنج هزار تواب از کدام شهر پیدا شد؟

الف)کوفه

ب)مکه

ج)عراق

د)مدینه

)درس های آموزنده ی قیام حسینی چیست؟

الف)دمیدن روح تازه و جوشش خونها

ب)تحریک غیرت ها،دادن عشق و ایده آل به مردم

ج)دادن درس صبر و تحمل و بردباری و مقاومت در مقابل شدایدانسانها

د)همه ی موارد

)با توجه به فرموده ی شهید مطهری (رضوان الله تعالی)،حسن و عیب ما مردم ایران چیست؟

الف)حسن این است که در مقابل حقیقت تعصب کمی داریم و عیب،آن است که به حماسه ها و ارکان شخصیت خودمان زیاد پایبند نیستیم

ب)حسن آن است که اگر با حقایقی برخورد کنیم آن را درک می کنیم و عیب آن است که با یک حرف پوچ ،شخصیت خود را از دست می دهیم

ج)حسن این است که به شعارهای خودمان پایبند هستیم و عیب آن است که حقایق را زود باور نمی کنیم

د)موارد الف و ب

)عامل های تحریف در واقعه ی عاشورا چه بوده است؟

الف)اغراض به دشمنان

ب)ایجاد اختلاف و فتنه در میان مردم

ج)تمایل بشر به اسطوره سازی و افسانه سازی

د)موارد الف و ج

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید