پیام آسمان2/1

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان:  /10/1391

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   40 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:8

نام اموزشگاه :                                                       نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:دوم

شماره صندلی :                           درس :پیام آسمان                          نوبت   اول                تعداد صفحه:                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

 

1

 

 

 


1

 

5/1

 

 

 


1

 


1

1

 

1

 

 

5/0

 

1-کامل کنید :

 

   الف:    .......بهترین جایگاه دعا است.                    ب:درماه رمضان ... .  برمسلمانان......  است . 

 

ج:........شعار مسلمانان است که هرروز ازمساجد پخش می شود.

 

 

2-چهار مورد از مبطلات روزه را نامببرید :

                                                                                                                                                                        

 

 

 

3-مرگ برای چه کسانی وحشتناک ونا خوشایند است :

 

 

 

 

 

4-لباس نماز گزار چه شرایطی دارد:(4مورد)

 

 

 

     

 

5-قرن حاضر (اروپا ) با عصر جاهلیت مقایسه کنید (2مورد)

 

 

6-دوتا از سر مایه های گرانبهای انسان را نامببرید :

 

 

7-هدف از آفرینش این جهان شگفت انگیز چیست (سخن امام علی(ع)را بنویسید):

 

 

 

8- این سخن از کیست؟ ساعاتی تفکر در نشانهای خداوند از ساعات طولانی عبادت کردن بهتر است:

پیامبر (ص)                امام علی (ع)          امام صادق (ع)           امام رضا (ع)   

 

 

جمع بارم

8

 

/ 0 نظر / 5 بازدید