نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   60 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                      

شماره :                           درس : عربی                           نوبت

1 -معنی لغاترا  بنویسید . ۲ نمره 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَریق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  کلاغ (                 )   

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/3 نمره 

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ . 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .  

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً        

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

 مفرد مذکر غا یب  ()مفرد مونث مخاطب

مفرد مونث غایب  ()مفرد مذکر مخاطب () 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره  

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )  

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره 

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ . 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره  

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ ) ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)  

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره 

 

رَجَعَ                              اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ (‌                )                                                              

 ۸- برای هر ضمیر فعل ماضی مناسب بنویسید.  ۱ نمره الف) اَنتَ ........      (  کَتَبَ  ) ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )  

 

۹- در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . 2 نمره

 

الف) .....   کتَبنَ الدَرسَ . ب ) ......   جَلَستُما

 ج )......   نَدِمتُم .  

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. 1 نمره

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ ) ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ ) 

 11- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

 من خارج شدم.                                (                                         )

12- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره  

 

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا ) الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟  

13- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۵/۰ نمره

 

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

 

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

 14- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.25/نمره   اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   60 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                      

شماره :                           درس : عربی                           نوبت

1 -معنی لغاترا  بنویسید . ۲ نمره 

خافَ (‌‌‌         )    ِضیافةٌ (         )        َالِملْح (            )  مُوَظّف (              )

 

اَلحَریق (       ) لاشَیءَ (        ) الکُحول   (                )  کلاغ (                 )   

۲- عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید .۵/3 نمره 

الف : فی یَومٍ مِن الا یّامِ ، جاءَ صیّادٌ إِلی الغابْهِ . 

ب: فَقَد رِسالَة مُهَّمة لِلرَّئیسِ .  

ج : عِندَما رَجَعَت الاُمُّ ، حَزِنَت کَثیراً        

۳- کدام صیغه فعل ماضی به عنوان ریشه فعل شناخته می شود ؟ ۵/۰ نمره

 مفرد مذکر غا یب  ()مفرد مونث مخاطب

مفرد مونث غایب  ()مفرد مذکر مخاطب () 

۴- جمله زیر را به مذکر تبدیل کنید :  ۷۵/۰ نمره  

 کَتَبَت الطالبِةُ التَّمریناتِ .(                                                   )  

۵- غلطهای موجود در عبارت زیر را تصحیح کنید .  ۷۵/۰ نمره 

   اَیُّها الطالِبُ ، اَنتِ حَفِظتِ دَرسَکَ . 

۶- جای خالی را با فعل ماضی مناسب پر کنید . 1 نمره  

الف : اَلبِنتانِ .................. فی الغُرفةِ . ( جَلَسَ ) ب : اَلِّرجالُ .................... مِن مَکانِهِم  ( نَهَضَ)  

 

۷- هم خانواده ی کلمه ی داخل مستطیل را در آیه ی مقابل آن پیدا کنید و در پرانتز بنویسید.۵/۰نمره 

 

رَجَعَ                              اِنّا لِلّة و اِنّا اِلَیهِ راجِعونَ (‌                )                                                              

 ۸- برای هر ضمیر فعل ماضی مناسب بنویسید.  ۱ نمره الف) اَنتَ ........      (  کَتَبَ  ) ب ) هُم    ......       (  خَرَجَ )  

 

۹- در جای خالی ضمیر مناسب قرار دهید . 2 نمره

 

الف) .....   کتَبنَ الدَرسَ . ب ) ......   جَلَستُما

 ج )......   نَدِمتُم .  

د) .................. رَکعَتِ وَ سَجَدتِ للهِ

 

۱۰- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید. 1 نمره

 

الف)اَلمُعَلِمَتانِ .....   اَلمَدرَسَةِ .   ( دَخَلَ ) ب) اَلمُعَلِماتُ .....    مِنَ الغُرفَة ِ .  ( خَرَجَ ) 

 11- جمله ی زیر را به عربی ترجمه کنید .۷۵/۰ نمره

 من خارج شدم.                                (                                         )

12- از میان فعل های داده شده ، فعل مناسب هر جمله را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید . ۵/۰ نمره  

 

(سَجَدَت–  حَکَمتَ – سَمِعوا ) الف ) اِیُّها القاضی هَل ........... بِالعَدل ؟  

13- پاسخ پرسشها را با استفاده از فعل مناسب کامل کنید . ۵/۰ نمره

 

الف )   هل الطالِبُ بَلَغَ الرُّشدَ ؟            نعم ، هُوَ ....... اَلرُشدَ.

 

ب )    هَل فَرِحتَََََ کَثیراً  ؟                   نَعَم ،  .......کَثیراً .

 

 14- از میان فعل های داخل پرانتز ، فعل مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.25/نمره   اَلحِمارُ وَ الثَعلَبُ ..... قُربَ الاَسَد.   ( جَلَسوا – جَلَسا – جَلَسنَ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید