پیام آسمانی سوم

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان:  /9/1392

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   40 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:8

نام اموزشگاه :                                                       نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه 3

شماره صندلی :                           درس :پیام آسمان                          نوبت             تعداد صفحه:                 صفحه ی: یک

 

بارم


 

 

2

 

 

 


1

 

5/1

 

 

 


2

 


1

1

 

1

 

 

5/0

 

1-کامل کنید :   الف :غفا ر یعنی :                                   ب :سرفه         و              کشیدن نماز را باطل نمی کند

 

ج :عادل باشد یعنی خودش به         دینی عمل کند واز          دوری کند .

 

 

2-چهار مورد از مبطلات نماز را بنویسید:

                                                                                                                                                  

 

 

 

3-سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بنویسید :

 

 

 

 

 

4-ترتیب وموالات  را در وضو توضیح دهید ؟

 

 

     

 

5-4 مورد از نشانه های بلوغ را نام ببرید:  

 

 

 

6 -گذشت از دیگران  چه فایدهایی برای ما وجامعه دارد؟ 

 

 

7- سخن امام صادق(ع) درمورد ارزش عبادت نوجوان را بنویسید؟

 

 

 

8- این سخن از کیست؟   (بسبار وضو بگیر تا خداوندبرعمرت  بیفزاید ... )

پیامبر (ص)                امام علی (ع)          امام صادق (ع)           امام رضا (ع)   

                                                                                                                                                                                                    

 

       

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید