قرآن سوم راهنمایی

                            

لغات زیر را ترجمه کنید (1نمره  -

 

مقام: .................... .            ا رباب : ....................... .          نصیر: ...................... یرزق

باتوجه به معنی کلمه کدام گزینه نادرست است(5/نمره).

       طین: روز ...... ..............................              قدیر : توانا  .............                                                                                                                                                      ب)   

کیب های زیر را ترجمه کنید (3نمره).

 

ولا اناعابد: ........................................................ .قل صدق ا الله : ...............................................              

 

فاتبعونی: ............................................................. عند هم ا العزه :............................................

 

4- صحیح یا غلط بودن ترجمه ترکیب های زیررا مشخص کنید(1نمره).

الف ) و جیهافی الدنیا.                         و آبرو مند  دردنیا                       ص O               غ O

 

ب)ان الله  یبشرک                        همانا خدا وند توشاد است.                        ص O               غ O

 

5- ترجمه ی عبارت قرآنی راباتوجه به(من درجمله سولی ؟ یا منفی-)بنویسید(1نمره)

 

وما من اله الا الله .........................................................................

- ترکیب های زیر را کامل کنید (1نمره)6

     ا الف:   قد جتکم ببینه  من ربکم .  (قطعا برای......        دلیل روشنی از سوی......          آوردم.)

    

ب: ا تقتلون رجلا ان یقول  ربی  الله    (آیا ......                مردی را که می گوید پر ور دگارم ......       است.)

7- ترجمه کنید؟ (5/2نمره)

 

قل یا اهل ا الکتاب  : ...............................................................ان الله یا مر با لعدل والاحسان :..............................................

فاغفر لنا ذنوبنا  : .......................................................

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
+18

بالای 18 سال بیاد تو سایت... منتظرتماااااااااااااااا...