آیات علمی موجود در قرآن

آیات علمی موجود در قرآن

 

آیات علمی درباره آفرینش جهان خلقت

 1. پیدایش جهان(فصلت/11)،
 2.  انبساط و گسترش عالم (ذاریات /47)،
 3.  اتحاد ویگانگی جهان و وجود آب  در هر موجود زنده(انبیاء/30)،
 4. حرکت هموار ومناسب زمین(ملک/15) و (نمل/88)،
 5. حرکت زمین به دور خود (فرقان/46-45)،
 6. مسطح نبودن زمین(رحمن/17)،
 7. بیضی شکل بودن تقریبی زمین(نازعات/30)،(اعراف/137) و(شمس/6)،
 8. ناقص شدن کره ی زمین در هر دو قطب(رعد/41)،
 9.  کوهها عامل استحکام پوست زمین (نبأ/7) ،
 10. قوه جاذبه (رعد/ 2) و (لقمان/10)،
 11. پیدایش دریا (مؤمنون/18)،
 12. دریای شور وشیرین(فاطر/12)،
 13. دریا گهواره ی زندگی (نور/45)،
 14. زوجیت یا وجود بارهای مثبت ومنفی در هر چیز(یس/36)،(ذاریات/49)و (رعد/3)،
 15. نظریه ی نسبیت (حج/47) (سجده/5) و(معارج/4)،
 16. اشاره به کوچکتر از ذره و در حقیقت مواد سازندهی اتم(یونس/61)و (سبأ/3)، و.. .

 

نظرات علمی قرآن در مورد باد و باران

 1. گردش باد (جاثیه/5) و(فرقان/48)،
 2. وزن داشتن ابر یا هوا(اعراف/57) و(رعد/12)،
 3. مراحل متوالی بادهای مهاجر(ذاریات/4-1)،
 4. بادها به عنوان مقدمه ی ابر و باران(نمل/63)،
 5. پیدایش ابر(روم/48)،
 6. بادها عامل تلقیح ابرها(حجر/22)،
 7.  پدیده ی تقطیر در ابرها(نبأ/14)،
 8. جزئیات تشکیل ابر و بارش باران(روم/48) و (نور/43) و.. .

 

نظرات علمی قرآن درمورد جهان جنین

 1. آفرینش جنین از عناصر خاک(مؤمنون/12)،(روم/20)و(حج/5)،
 2. تبدیل موادخاکی به نطفه ورشد تدریجی جنین(مؤمنون/14-12)،
 3. اشاره به بافتهای کامل و ناقص در جنین (حج/5)،
 4. تخمک وسلول تخم(انسان/2)،
 5.  تشکیل توده ی سلولی(قیامت/38)،
 6. وجود پرده‌های سه‌گانه آمینوس،کوریون و آلانتوئید و یا پرده شکمی، پرده رحمی و پرده آلانتوکوریون در اطراف جنین(زمر/6)،
 7. آب در ساختمان جنین(فرقان/54)،
 8. دوران شیرخوارگی (بقره/233)،
 9. نقش مرد در تعیین جنس جنین(نجم/46-45)،            #######
 10.  (قیامت /39-37) و(بقره/233)،
 11. به کار افتادن حس شنوایی قبل از بینایی(نحل/78)، و.. .


نظرات علمی قرآن در مورد بهداشت و دانش پزشکی و حشره شناسی

 1. توجه به خوردن میوه و مواد غذایی پروتئین دار(واقعه/21-20)و(طور/22)،
 2. اعجاز اثر انگشت(قیامت/4)،
 3. تسهیل درد زایمان(مریم/25)،
 4. شدت احساس درد توسط پوست(نساء/56)،
 5. درمان موضعی بسیاری از بیماریهای پوستی در سرما(ص/42)،
 6. اندوه ورابطه آن با کوری(یوسف/84)،
 7. اشاره به زخم‌های ناشی از عدم تحرک(کهف/18)،
 8.  تأثیر روانی رنگ سبز(رحمن/76)، (انسان/21)و (کهف/31)،  #######
 9. اشاره به بیماری پیری زودرس در کودکان(مزمل/17)،
 10. عدم شناخت روح از نظر علمی(اسراء/85)،
 11. وضو و پاکیزگی قسمت‌هایی از بدن که با میکروب‌ها در تماس است (مائده/6)،   ######
 12. پرهیز از پرخوری(اعراف/31)،
 13. پرهیز از خوردن خون، مردار و گوشت خوک(بقره/173)،
 14. پاکیزگی لباس و پوشاک(مدثر/4)،
 15. غیر بهداشتی بودن تماس جنسی در حالت قاعدگی(بقره/222)،
 16.  اشاره به بیماری فراموشی در پیری(نحل/70)،
 17.  خاصیت شفا بخشی عسل و گرد آوری شهد و ساختن عسل توسط زنبور ماده (نحل/69)،
 18. تناسب رنگ عسل با رنگ گلها (نحل/69)،
 19. تنیدن تار توسط عنکبوت ماده(عنکبوت/41)،
 20. ارتباطات در میان حشرات(نمل/18)،
 21.  ترکیب آنزیم با غذا خارج از بدن مگس(حج/73) و ...


نظرات علمی قرآن در مورد فضا

 1. تفاوت ستاره و سیاره (یونس/5)و (فرقان/61)،
 2.  گردش خورشید،ماه،زمین وسیارگان در مدارهای مشخص(یس/40-38)،(انبیاء/33) و(تکویر/16-15)،
 3.  پیش بینی مسافرت به فضا و عبور از جو(رحمن/33)و(انعام/125)،
 4. سقوط سنگهای آسمانی (رحمن/35)،     ######
 5. شهاب‌ها (جن/8)،
 6. فقدان اکسیژن و هوا در ارتفاعات بالای جو(انعام/125)
 7.  تسخیر کره ماه و احتمالاً خورشید(ابراهیم/33)،
 8.  مطالبی در مورد سیاره ی زهره (طارق/3-1)
 9. وجود ساکنین دیگر در کرات آسمانی(شوری/29) و ...         #######

 

/ 0 نظر / 5 بازدید