قرآن سوم راهنمایی

                                                                                                                                                                                                    

 نام :                                                                               بسمه تعالی                                                         تاریخ امتحان:  /9/1392

نام خانوادگی :                                                       اداره کل آموزش وپرورش استان سمنان                                      وقت امتحان:   30 دقیقه

نام پدر:                                                              کارشناسی سنجش دوره های تحصیلی                                         تعدادکل سوالات:7

نام اموزشگاه :                                                       نام شهرستان/منطقه                                                   امتحان پایه:سوم

شماره صندلی :                           درس :مفاهیم قرآن                           نوبت                   تعداد صفحه:                 صفحه ی: یک

 

 

بارم

 

دانش آموز عزیز لطفا پاسخ سوالات را در محلهای تعیین شده بنویسید

 

 

1

 


0/5

 

 


1/5

 

 

 


1/5

 

 


0/5

 


1

 


0/75

1/25

1

1

 

 

1-  لغات زیر را ترجمه کنید

معروف : .................... .               سوف : ....................... .               اخلق : ...................... تشهدون: .................... .

 

2- باتوجه به معنی کلمه کدام گزینه نادرست است.

 

                                                          O    الف) میت: مرده O            طین: روز O                  قدیر : توانا O                صدور : سینه ها

 

                                                                    O ب) اجر : پاداش O              عظیم : بزرگ O            خبیر : بینا O                 طیر : پرنده

 

3- ترکیب های زیر را ترجمه کنید .

ولا اناعابد: ........................................................ .

 

عفا الله عنک : ............................................................. .

 

4- صحیح یا غلط بودن ترجمه ترکیب های زیررا مشخص کنید.

 

الف ) و جیهافی الدنیا.                         و آمرزشی دردنیا                       ص O               غ O

 

ب) ان الدین عندالله الاسلام .                      قطعا دین نزدخدا اسلام  است .          ص O                غ O

 

ج)ان الله  یبشرک                        همانا خدا وند توشاد است.                        ص O               غ O

 

5- ترجمه ی عبارت قرآنی راباتوجه به(من درجمله سولی ؟ یا منفی-)بنویسید

 

 وما لکم من ناصرین :

 

- ترکیب های زیر را کامل کنید.(یعملون - ببینه  - ربی )           الف:    قد جتکم             من ربکم .

 

     

تقتلون رجلا ان یقول        الله           ب:

 

7- ترجمه کنید؟

وما کان من المشرکین :

 

ان الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم     ............................................................. .

 

فاغفر لنا ذنوبنا

 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا................................................ .

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید